Wkrótce dużą rzeszę pracowników czeka rewolucyjna zmiana przepisów. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym. Nowe przepisy wprowadzają nowe typy pojazdów, zasilanych alternatywnymi źródłami energii - jako te, które można użyć do celów służbowych, a potem żądać zwrotu kosztów dojazdu. Chodzi zatem o tzw. kilometrówkę.

Propozycja zmian została skierowana do Elżbiety Witek marszałek Sejmu już 9 marca 2023 r. z inicjatywy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Projekt trochę poleżał i teraz pojawił się w kręgach zainteresowania polityków nowego rządu.

Procedowany projekt ustawy, znajdujący się obecnie pod drukiem UD57, przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Jak zauważają projektodawcy, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Poprzez uwzględnienie jedynie pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Tym samym, aby pracodawcy mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiających im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie alternatywnym konieczna jest zmiana delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Jak rozliczane będą koszty?

Rozliczenie ma być dokonywane jak dotychczas, na zasadzie umowy cywilnoprawnej. Do celów służbowych mogą być używane samochody osobowe, w tym stanowiące pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy w rozumieniu odpowiednio ustawy o elektromobitności i paliwach alternatywnych lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy.

Moc silnika lub pojemność oraz limit kilometrów

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania wspomnianych pojazdów, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, moc silnika lub pojemność silnika oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.

Umowy cywilnoprawne o używanie pojazdu do celów służbowych zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zostaną dostosowane do warunków określonych w nowych przepisach, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.