To już ósmy odcinek komentarza do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.; dalej u.t.d.). Zasadnicza część obejmuje omówienie przepisów zawartych w rozdziale 10 – Nadzór i kontrola, w którym uregulowane są kompetencje kontrolne poszczególnych służb oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy do ich wykonywania.
Wskazujemy także na sposób przeprowadzenia kontroli oraz warunki, w jakich kontrola drogowa powinna być przeprowadzana. / Dziennik Gazeta Prawna
Wskazujemy także na sposób przeprowadzenia kontroli oraz warunki, w jakich kontrola drogowa powinna być przeprowadzana. W tym zakresie omawiamy rozporządzenia wydane na podstawie art. 89 ust. 5 u.t.d., w których uregulowane są, w szczególności, kwestie dotyczące sposobu przeprowadzenia kontroli czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu, a ponadto zagadnienia związane z systemem oceny ryzyka ponoszonego przez podmioty wykonujące przewozy drogowe i ryzyka związanego z naruszeniami przepisów.
Szczegółowej analizie poddajemy wykaz niezbędnych dokumentów, które kierowca obowiązany jest mieć w pojeździe, którym wykonywana jest usługa przewozowa bądź przewóz na potrzeby własne. Zwracamy uwagę na konsekwencje, jakie mogą wiązać się dla przewoźnika w sytuacji nieokazania przez kierującego pojazdem wymaganego zezwolenia podczas kontroli drogowej.
W dalszej części komentarza odnosimy się również do kontroli dotyczącej spełniania przez przedsiębiorców wymogów, które są podstawą do wykonywania działalności przewozowej lub przewozów określonego rodzaju. Poza przepisami dotyczącymi kontroli podmiotów wykonujących przewozy omawiamy także zasady kontroli, jakiej podlega jednostka certyfikująca kierowców ubiegających się o uzyskanie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Komentując przepisy, odwołujemy się do orzecznictwa sądów administracyjnych.
W ostatniej części rozpoczynamy omawianie przepisów rozdziału 11 – Kary pieniężne, w których określone są podmioty odpowiedzialne za poszczególne naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Przedstawiamy wykaz naruszeń i wysokości kar pieniężnych, jakim podlegają kierowcy, osoby zarządzające transportem oraz podmioty wykonujące przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem. Jednocześnie wskazujemy, kto, kiedy i w jakich okolicznościach może zostać zwolniony z odpowiedzialności za naruszenia przepisów.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl
Poprzednie części komentarza do ustawy o transporcie drogowym publikowaliśmy:
● cz. 1 / 16 grudnia 2014 / nr 243
● cz. 2 / 27 stycznia 2015 / nr 17
● cz. 3 / 24 lutego 2015 / nr 37
● cz. 4 / 24 marca 2015 / nr 57
● cz. 5 / 28 kwietnia 2015 / nr 81
● cz. 6 / 26 maja 2015 / nr 100
● cz. 7 / 23 czerwca 2015 / nr 119
Następna część komentarza ukaże się 25 sierpnia