Nowela, która jest inicjatywą ustawodawczą prezydium komisji infrastruktury, ma przyznać przez najbliższe pięć lat (dofinansowanie będzie rozliczane jeszcze po 2020 r.) województwom w sumie 110 mln zł rocznie na rozwój kolejnictwa ze środków Funduszu Kolejowego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2016-2020 mają obowiązywać dodatkowe kryteria, na podstawie których będzie ustalana wysokość dofinansowania dla województw. Są to: liczba mieszkańców i sytuacja ekonomiczna województwa.

Wielkość środków, w danym roku budżetowym wynosi 110 mln zł. "100 mln zł dzielone jest proporcjonalnie do wyrównawczej subwencji ogólnej, którą otrzymują wszystkie województwa. Subwencję określa się co roku, bo to nie są stałe kwoty. Subwencja wyrównawcza faworyzuje województwa słabsze ekonomicznie tzn. o wyższym poziomie bezrobocia i niższym poziomie PKB. Przy takim podziale trzy województwa dostawałyby zero złotych, tj. woj. mazowieckie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. Dlatego też powiększono pulę do podziału do 110 mln zł" - tłumaczył PAP senator Janusz Sepioł (PO).

10 mln zł przypadnie w równych częściach województwom, które otrzymały przy takim podziale kwotę niższą niż 3 mln zł rocznie. Są to województwa dolnośląskie, mazowieckie oraz wielkopolskie (otrzymają po ok. 3,33 mln zł).

Reklama

Według wstępnych wyliczeń resortu infrastruktury i rozwoju wysokość rocznego dofinansowania wyniesie dla województw: kujawsko-pomorskiego około 8,1 mln zł; lubelskiego - 12,3 mln zł; lubuskiego - 5,7 mln zł; łódzkiego 5,5 mln zł; małopolskiego 7,2 mln zł; opolskiego - 4,9 mln zł; podkarpackiego 12,6 mln zł; podlaskiego 7,9 mln zł, pomorskiego - 3,3 mln zł; śląskiego - 5,7 mln zł; świętokrzyskiego - 8,9 mln zł; warmińsko-mazurskiego - 9,6 mln zł, zachodniopomorskiego - 8,4 mln zł.

Środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. Środki

niewykorzystane do końca 2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu.

Ustawa ma obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu.

Senat przyjął nowelę ustawy - bez poprawek - jednogłośnie; trafi teraz do podpisu przez prezydenta.