Chciałbym przywieźć auto z innego kraju Unii Europejskiej. Jak długo będę czekał na potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo – pyta pan Jarosław. – A co z zaświadczeniem o uiszczeniu VAT – dodaje czytelnik.
Od 1 stycznia 2015 r. do rejestracji samochodów sprowadzanych z UE aut niepotrzebne jest już zaświadczenie o uiszczeniu VAT (lub braku takiego obowiązku). Wynika to z nowelizacji ustawy o VAT. To dość duże ułatwienie. Wcześniej, aby zdobyć takie zaświadczenie, należało złożyć np. komplet dokumentów w urzędzie skarbowym przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego na język polski. Trzeba też było wnieść opłatę skarbową w wysokości 160 zł.
Wystarczy wydruk ze strony
Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o zapłacie akcyzy (lub braku takiego obowiązku). Nadal dokument ten jest niezbędny do rejestracji auta przywiezionego z krajów unijnych. Ministerstwo Finansów wprowadziło jednak udogodnienia w jego uzyskaniu, ponieważ jeszcze w ubiegłym roku potwierdzenie można było otrzymać wyłącznie w formie papierowej w urzędzie celnym. Od 9 grudnia 2014 r. dokument można wydrukować ze strony internetowej (www.e-clo.pl), tj. bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej. Ministerstwo Finansów zapewnia, że takie zaświadczenie stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Usługa dostępna jest dla każdego pod adresem: www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar.
Pan Jarosław może więc na wskazanej stronie w zakładce Potwierdzenie zapłaty wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a potem go wydrukować. Wystarczy, aby znał numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U. Oczywiście wcześniej trzeba uregulować akcyzę w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U. Takie rozwiązanie znacząco skraca czasu zdobycia dokumentu. Oczywiście nadal można go odebrać w urzędzie.
Konieczność zapłaty akcyzy
O uznaniu pojazdu za samochód osobowy (i konieczności odprowadzenia daniny) decyduje jego klasyfikacja taryfowa do poz. CN 8703. Może się więc okazać, że dane auto np. na podstawie przepisów drogowych jest kwalifikowane jako ciężarowe, ale przez celników jako osobowe. Uzyskanie świadectwa homologacji, które określa pojazd jako ciężarowy lub analogiczne zapisy w zagranicznych dowodach rejestracyjnych nie przesądzają o kwalifikacji taryfowej pojazdu do kodu CN 8704 jako takiego. Wiceminister finansów Jacek Kapica w odpowiedzi na zeszłoroczną interpelację poselską nr 27866 tłumaczył, że o klasyfikacji samochodu do pozycji 8703 decyduje jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób. Ustalane jest to na podstawie ogólnego wyglądu i ogółu cech samochodu (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 grudnia 2007 r. w sprawie C-486/06, Lex nr 337569). Wiceminister podkreślił też, że nie chodzi przy tym o subiektywne przekonanie lub nawet sposób faktycznego użytkowania pojazdu, lecz o obiektywne cechy pozwalające na stwierdzenie jego zasadniczego przeznaczenia, a więc głównego, dominującego charakteru. Szczególnie istotne jest przeznaczenie określonego pojazdu przez producenta, który tworzy jego konstrukcję zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie, odpowiadającą jego przeznaczeniu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Aby upewnić się, czy od konkretnego samochodu trzeba zapłacić akcyzę – można wystąpić o wiążącą informację akcyzową (WIA). ©?
Wiążąca informacja akcyzowa
Od 1 stycznia 2015 r. każdy może się ubiegać o WIA tj. wiążącą organy podatkowe informację w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. WIA wydaje dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Dyrektor odmawia wydania dokumentu, gdy wniosek nie będzie dotyczył wyrobu akcyzowego, albo gdy dany podmiot został już poinformowany o kodzie CN w wiążącej informacji taryfowej (WIT) lub o rodzaju wyrobu akcyzowego – w interpretacji indywidualnej. Wszystkie informacje wraz z podstawowymi narzędziami do prawidłowego sporządzenia wniosku są dostępne na stronie internetowej IC we Wrocławiu www.icwroclaw.pl). Wydanie informacji akcyzowej jest bezpłatne
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 8 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312). Załącznik do rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. poz. 1676). Art. 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).