Przepis ten liberalizuje wymogi kwalifikacyjne dla instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E oraz D lub D+E, skracając z 10 do 5 lat wymagane dla nich doświadczenie w wykonywaniu transportu. Doprecyzowuje także, że do tego okresu będzie wliczany czas, kiedy kierowca wykonywał kursy międzynarodowe.

Aprobatę Sejmu zyskała tez inna zmiana Senatu, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2024 r. zostanie utrzymana w mocy akredytacja kuratora oświaty dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców oraz wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Akredytacja jest jednym z warunków uzyskania przez ośrodek szkolenia poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, natomiast poświadczenie jest niezbędne do organizowania szkoleń i warsztatów dla instruktorów oraz wykładowców. Posłowie przyjęli też kilka poprawek doprecyzowujących i uściślających.

Odrzucili natomiast zmianę, zgodnie z którą wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej mogą cofnąć świadectwo kwalifikacji zawodowej dopiero po bezskutecznym upływie terminu na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie odpowiedniego szkolenia.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza przepisy umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wprowadzające nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy.

Zgodnie z nowelą, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning). Dodatkowo, ośrodki te będą zobowiązane do przeprowadzania metodą tradycyjną zajęć nieobjętych e-learningiem. Aby prowadzić zajęcia dla kierowców w tej formie ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od 3 lat.

Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydawane osobom, które nie mogą otrzymać prawa jazdy, gdyż nie spełniają warunku zamieszkują na terytorium Polski.

Ponadto, uproszczono i zwiększono przejrzystość zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego - m.in. przeniesiono przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych od wojewodów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Niektórych kierowców zwolniono z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.