Sejm zaakceptował w czwartek większość senackich poprawek do ustawy o transporcie drogowym w tym dotyczącą skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat.

Ustawa ta reguluje zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych.

Zaproponowane przez senatorów zmiany dotyczyły m.in. skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat. Pozostawiono zapis mówiący o tym, że kandydaci powinni mieć doświadczenie w transporcie międzynarodowym.

Posłowie przyjęli też poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, które miały w większości charakter doprecyzowujący, legislacyjny i uzupełniający.

Uznania posłów nie zyskała senacka poprawka zmierzającą do tego, aby wojewoda zanim cofnie świadectwo kwalifikacji, wyznaczył zainteresowanemu termin na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.

Nowelizacja dotyczy przepisów, które regulują zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych; chodzi o szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

Ustawa wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu.

Według resortu infrastruktury cyfryzacja wyeliminuje też papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.

Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co - zdaniem wiceministra - pozwoli na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Ustawa wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

W myśl ustawy testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.