Sejm znowelizował prawo o ruchu drogowym, przekazując dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, a także ujednolicając przepisy dotyczące stosowania ograniczników w pojazdach.

Za nowelą głosowało 444 posłów, przeciw był 1.

Celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach, zawężenie katalogu pojazdów podlegających obowiązkowi zgłaszania stacji kontroli pojazdów wymiany drogomierza celem dokonania odczytu, wprowadzenie takich samych zasad wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dla wszystkich kategorii od I do V na etapie składania wniosku oraz przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zadań ministra infrastruktury dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych.

Przeniesienie kompetencji z poziomu ministra właściwego do spraw transportu na dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jest spowodowane bardzo dużą liczbą wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do Ministerstwa Infrastruktury (średnio 1,4 tys. rocznie).

Około 800 spraw rocznie jest powiązanych z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (pojazdy nienormatywne). Aktualnie średni czas uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych wynosi około 3 miesięcy.

Zmienione przepisy prawa ruchu drogowym utrzymują obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ponadto uwzględniają także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane, odpowiednio przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r.

Przyjęte w noweli rozwiązania umożliwiają przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Zmiana ta obejmuje m.in. budowę aplikacji dostępowej dla TDT oraz API dla tej aplikacji, rozszerzenie zakresu danych po stronie centralnej oraz rozszerzenie zakresu danych w kanałach udostępniania.

Regulacja ujednolica przepisy dot. obowiązku zgłaszania wymiany drogomierza. Zakłada, że jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu.

Jednocześnie nowela wprowadza takie same zasady wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym dla wszystkich kategorii zezwoleń, tj. I–V dotychczas kategoria V była zwolniona z wnoszenia opłat).

Przewidziany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 r. Wyjątek będą stanowiły regulacje dotyczące przekazania przez Transportowy Dozór Technicznych do centralnej ewidencji pojazdów informacji o wydanych zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Te przepisy zaczną obowiązywać z dniem wdrożenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie tych informacji. Termin wdrożenia rozwiązań zostanie określony w komunikacie co najmniej na 3 miesiące przed ich wdrożeniem.