Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącą 60,36 mln zł kary nałożonej na PKP Cargo za praktyki ograniczające konkurencję.

Spółka przypomina, że 7 lipca 2009 r. prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez PKP Cargo usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów spółki, oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 zł.

Decyzja ta została utrzymana w mocy wyrokami SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego. W związku z tym, że decyzja stała się ostateczna PKP Cargo zapłaciły karę w całości, składając jednocześnie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok SOKiK. Sprawa została przekazana przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60% udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.