Na lotnisku Modlin doszło do uszkodzenia części powierzchniowej pasa startowego przy dwóch progach w części wykonanej z betonu cementowego (każdy z progów o długości 540 m).

Uszkodzenia nastąpiły pod wpływem działania czynników atmosferycznych, tj. niskiej temperatury. Przy różnicach temperatur plus-minus cząstki margla w żwirze naturalnym zawartym w betonie zaczęły się wykruszać, co spowodowało wykruszenia.

Uszkodzenia nie dotyczą pozostałej asfaltowej części pasa. Wartość kontraktowa wykonania dwóch progów, w których wystąpiły ubytki, to ok. 10 mln zł netto. Za wykonanie pasa startowego w Modlinie odpowiedzialny jest podwykonawca – czeska firma DSH, która jest częścią grupy budowlanej Metrostav A.S., obecnej na polskim rynku przy wielu inwestycjach drogowych. Wszystkie koszty prac, które do tej pory zostały wykonane przez generalnego wykonawcę oraz koszty pełnej naprawy dwóch progów drogi startowej zostaną przeniesione na stosowne podmioty. Koszty dotychczas wykonanych przez Erbud SA prac związanych z usuwaniem uszkodzeń na dwóch progach 08 i 26 pasa startowego w Modlinie wyniosły ok. 450 tys. zł. Koszt docelowego usunięcia usterek na lotnisku zostanie oszacowany po szczegółowym opracowaniu technologii i zatwierdzeniu jej przez inwestora.

Na dziś w oparciu o wstępną analizę procesu realizacji inwestycji, jak również ocenę jakości użytych materiałów i wykonania inwestycji (w tym jej zgodności z recepturą i normami polskimi), wykluczone zostały błędy wykonawcze oraz potwierdzono, że na podstawie dokumentacji i próbek można stwierdzić, że użyte materiały spełniają normy określone i wymagane prawem w Polsce. Występowanie margla (będącego przyczyną powstałych odprysków) w mieszance zastosowanej na pasie jest zgodne z polskimi normami.

W trakcie realizacji inwestycji wszystkie rozwiązania projektowe, receptury materiałowe, inwentaryzacje geodezyjne były nadzorowane i kontrolowane przez służby generalnego wykonawcy i Inwestora, a prace były wykonywane pod bezpośrednim nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego. W celu zdiagnozowania przyczyn wystąpienia usterek Zarząd Erbudu SA zlecił opracowanie analizy niezależnej firmie zewnętrznej. Analiza powinna wykazać, co może być przyczyną ubytków i ustalić odpowiedzialność, co pozwoli wyciągnąć konsekwencje finansowe od tego podmiotu.