Zwiększenie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych – to jeden z celów przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nowe przepisy mają pomóc przezwyciężyć trudności w instalacji „gniazdek” w budynkach wielorodzinnych – określając przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może sprzeciwić się instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości.
Odpowiedzialne za powstanie projektu ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce dodać zapisy o konieczności przeprowadzania ekspertyz dotyczących możliwości przyłączeniowych budynku. Jeśli takie badanie wykaże, że pozwalają one na instalację gniazda ładowania samochodu elektrycznego, spółdzielnia lub wspólnota nie będzie mogła wydać decyzji odmownej. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne ma być również uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.
Jak wskazuje strona rządowa, projektowane rozwiązania mają ułatwić w znaczący sposób montaż punktów ładowania na wniosek mieszkańców danego budynku, a w rezultacie przyczynić się do zwiększenia ich liczby. Osoby, które zdecydują się na zakup pojazdu elektrycznego, zyskają w ten sposób możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. A to, zdaniem resortu klimatu, najkorzystniejsze rozwiązanie, które warto promować. Bo ładowania odbywają wówczas najczęściej nocą, kiedy zużycie prądu jest niższe niż w dzień (co stabilizuje pracę sieci energetycznej).
Nowe przepisy mają również doprecyzować kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kontroli stacji i punktów ładowania.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac rządu