Rozszerzy się lista danych przechowywanych w ramach centralnej ewidencji naruszeń. W systemie oprócz marki, typu, numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji znajdzie się także numer VIN kontrolowanego pojazdu. Zostanie on umieszczony również w protokole drogowej kontroli drogowej.
Taka zmiana wynika z przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Ma on na celu dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017).
Nowością będzie też utworzenie systemu wymiany komunikatów RSI, w którym znajdą się dane dotyczące bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej. Obowiązek jego prowadzenia będzie spoczywał na głównym inspektorze transportu drogowego.
Wprowadzane na mocy rozporządzenia unijnego zmiany mają na celu ujednolicenie systemów kontroli pojazdów transportowych poruszających się na terenie Unii we wszystkich krajach członkowskich. Ma to pomóc wyeliminować nieuczciwą konkurencję wynikającą z różnic w przeprowadzaniu kontroli drogowych w każdym z państw. Dzięki zgromadzonym danym ułatwiony zostanie przepływ informacji o pojazdach, w których wykryto niebezpieczne usterki. Legislatorzy zakładają, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Więcej czasu będzie wymagać uruchomienie systemu komunikatów RSI, prawdopodobnie potrwa to do października.

Etap legislacyjnyPrzekazano do konsultacji publicznych