Polskie Koleje Państwowe muszą dostosować się do unijnych przepisów dotyczących otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich i zarządzania infrastrukturą kolejową oraz w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Ma to zapewnić nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 710), której projekt wczoraj został skierowany do konsultacji.
Nowe regulacje wzmacniają gwarancje niezależności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej oraz precyzują jego zadania (np. z zadania „zarządzania” infrastrukturą wydzielono osobne zadania eksploatacji i odnowienia jej). Określają, że zarządcą jest podmiot, który udostępnia infrastrukturę kolejową oraz pobiera opłaty za korzystanie z niej. Zmieni się także sposób ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu.
Projekt przewiduje rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Będzie on mógł żądać od zarządcy informacji o braku zdolności przepustowej, a także nadzorować negocjacje zarządcy z przewoźnikami w sprawie opłat za dostęp do infrastruktury oraz zawieranie i wykonywanie umów o współpracy. Zyska też prawo rozpatrywania skarg dotyczących ruchu pociągów, planowanych i nieplanowanych prac remontowych oraz naruszenia przepisów dotyczących niezależności zarządcy.
Reklama
Poprawić ma się przejrzystość rozliczeń między zarządcami a przewoźnikami – nie będzie już możliwe zlecenie zadań zarządcy przewoźnikowi lub innemu podmiotowi przez niego kontrolowanemu. Zarządca nie będzie mógł wypłacać dywidend podmiotowi wchodzącemu w skład przedsiębiorstwa kontrolującego zarówno zarządcę, jak i przewoźnika. Możliwe zaś będą umowy przynoszące korzyści pasażerom, ale z poszanowaniem zasady równości przewoźników.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji