Przepisy wdrażające dyrektywę w sprawie okresowych badań pojazdów powinny być uchwalone w ubiegłym roku i zacząć obowiązywać od maja 2018 r. Tymczasem projekt nawet nie trafił jeszcze do Sejmu.
Chodzi o dyrektywę 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Zgodnie z jej art. 23 poszczególne państwa członkowskie muszą przyjąć i opublikować do 20 maja 2017 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania aktu. Następnie muszą niezwłocznie poinformować o tym Komisję Europejską. Ponadto dyrektywa wymaga, by przyjęte regulacje były stosowane od 20 maja 2018 r.
Dyrektywa określa m.in. minimalne wymogi dotyczące zakresu i zalecanych metod badań pojazdów, zawartości świadectwa zdatności samochodów, czy też określa minimalne wymogi wyposażenia stacji kontroli pojazdów.