Już wkrótce aby skorzystać z telefonu na kartę trzeba będzie zarejestrować ją u operatora podając swoje dane osobowe. Dzięki temu szybciej będziemy mogli przenieść numer do innego operatora.

Już wkrótce trudno będzie kupić kartę do telefonu bez rejestracji u operatora. Nawet jeśli to się uda wszystkie karty prepaid od lutego 2017 roku muszą być rejestrowane. W przeciwnym razie operatorzy muszą je dezaktywować po tym czasie. Sprawa dotyczy ok. 29 mln kart pre-paid.

Zgodnie z nową Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych od 25 lipca przy zakupie karty trzeba będzie okazać dokument tożsamości. Ale to nie wszystko, ustawa zmienia zapisy w ustawie o Prawie telekomunikacyjnym.

Zatem abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną, kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane:

W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną należy podać przy rejestracji:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę,

b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Abonent będący stroną umowy o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej podaje dane dostawcy usług. Dane mogą być podane również drogą elektroniczną albo w inny sposób określony przez dostawcę tych usług.

3. Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych:

- nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych z danymi określonymi w ust. 1:

- , zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego osobą fizyczną,

- zawartymi we właściwym rejestrze albo

Po podaniu przez abonenta danych określonych w ust. 1 i potwierdzeniu ich drogą elektroniczną przy wykorzystaniu:

- środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego,

- danych weryfikowanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

- środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta zostały już zweryfikowane w związku z inną umową,

- środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Potwierdzenia danych dostawca usług może dokonać również za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług.

Czy nowa ustawa rzeczywiście podniesie bezpieczeństwo? Za naiwne uważa to Fundacja Panoptykon. Na łamach Dziennika Gazety Prawnej Wojciech Klicki z FP wskazywał, iż założenie, że obowiązek rejestracji pre-paidów pomoże walce z terroryzmem, wydaje się "bardzo naiwne". "Trudno uwierzyć, że osoby planujące zamachy terrorystyczne nie będą potrafiły obejść tego obowiązku i zarejestrują telefony na swoje nazwisko".