Spółka w umowach z klientami stosowała zapisy, zgodnie z którymi ma prawo podnieść opłaty w kolejnym roku kalendarzowym stosownie do wzrostu rocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych. Jednocześnie jest też zobowiązana odzwierciedlić obniżki tego wskaźnika i stosownie zredukować opłaty. Ale zmiany te, oparte na uzgodnionym wskaźniku, nie uprawniają do skorzystania z prawa do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy.
Reklama
Takie postanowienia umów zostały zaskarżone przez działające w Austrii stowarzyszenie na rzecz informowania konsumentów. Przed sądem do spraw handlowych w Wiedniu organizacja domagała się zaprzestania stosowania przez A1 Telekom Austria tych klauzul. Zdaniem stowarzyszenia podwyższenie opłat jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy konsumentom przyznaje się w związku z tym prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Sąd I instancji przyznał mu rację. Sąd II instancji postanowił jednak wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, by ten rozstrzygnął, czy przewidziane w art. 20 ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej uprawnienie do wycofania się z zawartych umów bez ponoszenia kar umownych stosuje się także w sytuacji, gdy waloryzacja opłat zgodnie z obiektywnymi wskaźnikami wynika z warunków umowy.
Zdaniem TSUE przewidziana w umowie waloryzacja w zakresie, w jakim jest oparta na jasnej, precyzyjnej i publicznie dostępnej metodzie indeksowania i wynika z decyzji oraz mechanizmów należących do sfery publicznej, nie może stawiać użytkowników w sytuacji innej niż ta wynikająca z umowy zawierającej sporne postanowienie. Krótko mówiąc, jeżeli przedsiębiorca umówił się z klientem na taki mechanizm waloryzacji opłat, to jego zastosowanie nie uprawnia do wypowiedzenia umowy.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 26 listopada, sygn. akt C 326/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia