Przejściowe problemy z dostępem do usług mogą zdarzyć się każdemu operatorowi jak i każdej firmie, w szczególności kiedy jej działanie oparte jest na technologiach korzystających z zaawansowanej elektroniki. Prawo telekomunikacyjne nie pozwala klientowi na porzucenie operatora z tego powodu, ale daje możliwość dochodzenia swoich praw.

Poza oczywistym przypadkiem kiedy firma znika z rynku czy zaprzestaje świadczenia usług, zawarta umowa wiąże klienta z operatorem. Nie mają na to wpływu przejściowe problemy z dostępem do usługi.

Jedynie w przypadku zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dokonywanych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje nam prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy bez podawania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dokonania takiej zmiany.

Tym samym firmy telekomunikacyjne mają prawo zmienić jednostronnie umowę z konsumentem, ale muszą wtedy liczyć się z rozwiązaniem przez niego kontraktu bez żadnych płatności po jego stronie. Jednak klient musi bardzo pilnować terminu przesłania wypowiedzenia takiej umowy.

Co zatem może zrobić klient, jeśli usługa za którą zapłacił realizowana jest niezgodnie z umową? Przede wszystkim mamy prawy do reklamacji usługi, a tym samym dalszego odszkodowania.

Reklamacja oznacza zawiadomienie dostawcy usług o powstałych nieprawidłowościach w świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Reklamację możemy złożyć: pisemnie; ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu sporządzonego przez pracownika; elektronicznie, o ile dostawca usług zapewnia taką możliwość. Reklamację można wnieść w terminie 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, od zaistniałej przerwy w dostawie usługi lub problemów z nią związanych.

Odszkodowanie

W przypadku usługi powszechnej za każdy dzień przerwy w świadczeniu przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin.

Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, trwająca dłużej niż 12 godzin, możemy żądać zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

Jeżeli przedsiębiorca wyznaczony nie dotrzymał terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia świadczenia usług, za każdy dzień przekroczenia terminu, przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi powszechnej.

Wielu dostawców usług zapisuje w swoich umowach, iż za każdy dzień przerwy w usłudze należy się nam zwrot 1/30 opłaty abonamentowej. W takim przypadku realizujemy swoje roszczenia wobec dostawcy usług nie na podstawie Ustawy Pt, a na podstawie postanowień wiążącej strony – umowy / regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Występując do dostawcy usług z reklamacją możemy również sami określić wysokość odszkodowania lub innej należności, jeśli uważamy, że w wyniku np.: braku łączności - ponieśliśmy wymierne straty, których wysokość jesteśmy w stanie udowodnić. Jeżeli operator uzna za właściwe (uzasadnione) może, ale nie jest do tego zobowiązany, w ramach reklamacji przyznać dodatkową rekompensatę, o którą występuje abonent.