Do Federacji Konsumentów różnymi kanałami docierają informacje o tym, że „jeden lub drugi” operator zmienia warunki świadczonych usług. Zmiana dotyczy wycofania programu telewizyjnego lub zastąpienia go innym.

Zdaniem części operatorów nie jest to zmiana przewidziana w art. 60 a lub 61 ustawy prawo telekomunikacyjne związana z obowiązkowym powiadomieniem konsumenta o wprowadzonych zmianach z wyprzedzeniem jednego miesiąca i umożliwieniem odstąpienia od umowy bez konieczności uiszczania tzw. kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy promocyjnej.

- Tymczasem np. ofercie operator Multimedia Polska sp. z o.o. Zmianie uległy programy o tematyce dokumentalno-przyrodniczo-filmowym. W zamian za to wprowadzono kilka programów dziecięcych, program serialowy i motoryzacyjny. Z uwagi na brak zainteresowania takimi programami konsument może wypowiedzieć umowę abonencką. Wypowiedzenie uzasadnione jest znaczną zmianą warunków zaakceptowanych w momencie zawierania z umowy. Warto podkreślić, że operator przedstawiając ofertę, a także na swojej stronie internetowej posługuje się informacjami o świadczeniu konkretnych programów telewizyjnych, a nie enigmatycznej liczbie programów w skład której, może wchodzić praktycznie wszystko i nic. Tymczasem w przypadku wypowiedzenia umowy konsumenci zostają obciążeni karą umowną z uzasadnieniem, że operator świadczy określoną ilość programów, a nie konkretne programy. Na koniec dnia ilość programów i tak się zgadza, a operator nie bierze pod uwagę, że konsument w ogóle nie potrzebuje np. programów dziecięcych. - uważa Agnieszka Popławska, prawnik FK.

W opinii UOKiK, pakiet programów telewizyjnych oferowany przez danego operatora stanowi jeden z podstawowych czynników branych przez konsumenta pod uwagę przy wyborze danej oferty. Z tego względu wycofanie przez operatora określonego programu telewizyjnego z oferty programowej w trakcie trwania umowy może być niekiedy równoznaczne z ustaniem dla konsumenta celu, dla którego zawarł umowę. W związku z tym, określony zestaw programów telewizyjnych może w niektórych przypadkach stanowić jedno z zasadniczych postanowień umowy o świadczenie usług telewizji kablowej. Podobne stanowisko zajął Sąd Antymonopolowy (obecnie: Sad Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w wyroku z dnia 6 grudnia 2000 r. (sygn. XVII Ama 101/99).

- Oferowany zestaw programów stanowi jedno z podstawowych dla konsumenta kryteriów wyboru kontrahenta. Dokonywane w tym zakresie zmiany należy traktować, jako istotną zmianę zakresu świadczenia i w związku z tym musi być zaakceptowana przez druga stronę umowy. Operator powinien, zatem na piśmie zawiadamiać każdorazowo abonenta o zmianie oferty programowej z wyprzedzeniem, umożliwiającym odstąpienie od umowy i znalezienie innego operatora. 22 maja 2003 r. Sad Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał analogiczny w brzmieniu wyrok, w którym uznał za niedozwolone postanowienie umowne zapis, uniemożliwiający abonentowi rozwiązanie umowy z uwagi na zmianę oferty programowej przez operatora telewizji cyfrowej i zakazał jego stosowania. Klauzule uznane za niedozwolone, oznaczają, że ich stosowanie wobec konsumentów jest zabronione. Jak wynika z przepisów Kodeksu cywilnego takie postanowienia nie wiążą klienta. - dodaje Popławska.