Zmiana regulaminu bądź cennika usług telekomunikacyjnych, rodzi pewne uprawnienia dla konsumenta. Jak jest jednak w przypadku zmian, spowodowanych działaniem regulatorów rynku, w tym telekomunikacyjnego np. UKE, UOKiK czy MAiC? Z takimi zapytaniami spotkali się specjaliści z Federacji Konsumentów.

W ostatnim czasie abonenci otrzymali informację od swojego operatora, niezależnie od tego, czy korzysta z usług telefonii stacjonarnej, czy komórkowej lub Internetu, o wprowadzeniu zmian do regulaminu świadczenia usług.

Jak informuje w swoim newsletterze FK, niektórych konsumentów informacja ta bardzo ucieszyła. Zwykle zmiany dają bowiem możliwość wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu ulgi promocyjnej. Konsumenci chętnie korzystają z tej możliwości, wymuszając na operatorach nowe korzystne aneksy lub po prostu zmieniając operatora.

Jak jednak wskazuje Federacja informacje, które konsumenci w ostatnim czasie otrzymali, wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mianowicie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Zmieniła się m.in. forma odpowiedzi na reklamację i konieczność uzasadniania jedynie negatywnie rozpatrzonej reklamacji.

Kwestie zmiany głównych załączników do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostały uregulowane w art. 60a i 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Z przepisów tych wynika obowiązek nałożony na operatora o obligatoryjnym informowaniu konsumenta o zmianach wprowadzonych do regulaminu bądź cennika, niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia. Jeśli zmiany wynikają „z woli”, operatora konsumentowi przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztu ulgi promocyjnej. Wtedy abonent powinien zostać poinformowany o przysługującym mu prawie, a termin na wypowiedzenia nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.

Dlaczego zatem w tym przypadku nie mamy możliwości rozwiązania umowy z operatorem bez kary? „Jeśli była klauzula niedozwolona i na skutek działania UOKiK lub UKE została ona wyeliminowana (usunięta, poprawiona) oznacza, że w chwili obecnej nasze prawo nie jest już naruszone ani zagrożone. Jeśli nie to nie mamy prawa rozwiązywać umowy” – wyjaśnia Agnieszka Popławska, Prawnik Federacji Konsumentów.

Konsument, który zdecyduje się wtedy na zerwanie umowy promocyjnej, będzie musiał zapłacić karę przewidzianą w podpisanej umowie. „Podobnie jest ze zmianą przepisów. Jeśli sejm uchwalił poprawki do ustawy nie ma celu (chociażby gospodarczego) w tym, aby pozwolić konsumentowi rozwiązać umowę bez kosztów kary umownej i zachować np. nowy telefon. Niektóre przepisy zmieniane są wówczas na korzyść, a niektóre na niekorzyść konsumenta bądź operatora” – dodaje Popławska.

Ale zmiana przepisów przez regulatora, rodzi też skutki dla operatora. Firma powinna doręczyć na piśmie abonentowi, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, treść każdej proponowanej zmiany. Okres ten może być wyjątkowo krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje wcześniej niż miesiąc przed wejściem przepisów w życie lub na podstawie decyzji Prezesa UKE.]

Źródło: Federacja Konsumentów.