Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma być istotnym narzędziem do wykorzystywania przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych. Jego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. MAC wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

8 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020 (PO PC).

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POPC będą: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu planuje się realizację 4 osi priorytetowych:

I. Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu – alokacja 1 020 276 000 EUR

Głównym celem jest ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach tych działań wspierany będzie rozwój nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie (głównie obszary wiejskiej i słabo zaludnione). Dostęp do szybkiego internetu na tych obszarach nie będzie możliwy bez wsparcia środkami publicznymi. Program obejmie obszar około 1/3 gmin w Polsce.

II. Oś priorytetowa II e-administracja i otwarty rząd – alokacja 1 039 800 000 EUR

W ramach POPC wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do jednostek administracji rządowej i jednostek im podległych, obejmując projekty o znaczeniu ogólnopolskim, z uwzględnieniem preferencji dla obszarów wskazanych w Planie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Główne cele to podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych, poprawa cyfrowej efektywności urzędów, zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

III. Oś priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa – alokacja 135 000 000 EUR

Główne cele to e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu oraz pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.
Obejmuje ona wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji, wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji, a także kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększenia znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

IV. Oś priorytetowa IV Pomoc techniczna

Ma na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu oraz informacja, promocja i doradztwo.

Całość alokacji na program wynosi 2 255,6 mln EUR.