Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza rozpoczęcie konsultacji pierwszej w Polsce aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy smartfonów, tabletów i osób korzystających z usług multimedialnych.

Przedmiotem konsultowanej aukcji jest 12 rezerwacji częstotliwości, w tym:

5 bloków częstotliwości o szerokości 2x5 MHz każdy z pasma 800 MHz oraz

7 bloków częstotliwości o szerokości 2x10 MHz każdy z pasma 2,6 GHz.

Jako pasmo 800 MHz należy rozumieć częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, natomiast pasmo 2,6 GHz to zakres 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz.

Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzcy aukcji będą uprawnieni do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie rezerwacji tych częstotliwości.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:

maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),

maksymalnie trzy rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 60 MHz widma z pasma 2,6 GHz).

Jednakże nie dotyczy to uczestników aukcji, którzy posiadają już rezerwacje częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej (tj. z zakresu 791-821 MHz oraz 832-862 MHz oraz częstotliwości z zakresu 824-830 MHz oraz 869‑875 MHz) lub z pasma 900 MHz (jako częstotliwości z pasma 900 MHz rozumie się zakres 880-915 MHz i 925-960 MHz). Mogą oni ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której posiadanie nie doprowadzi do przekroczenia 40 MHz łącznie posiadanego przez uczestnika aukcji widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej i pasma 900 MHz.

Aukcja zamiast przetargu

Pierwsza w Polsce aukcja na rezerwację częstotliwości będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA), wykorzystywanego do składania ofert oraz do wymiany informacji pomiędzy uczestnikiem aukcji a komisją aukcyjną. Uczestnicy aukcji będą mieli okazję zapoznać się z obsługą ESA podczas aukcji próbnej, która odbędzie się co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem II etapu aukcji. Zostanie również przeprowadzone szkolenie oraz przygotowana instrukcja obsługi systemu. Dostęp do systemu dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu aukcji będzie możliwy za pośrednictwem sieci Internet po uprzednim zalogowaniu.

Będzie to aukcja równoczesna, rosnąca, wielorundowa (SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending). Oznacza to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji. Czas trwania jednej rundy licytacji może być różny, nie krótszy jednak niż 60 minut.

Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 50 mln zł za 1 blok z pasma 2,6 GHz. W finale aukcji dla każdego bloku częstotliwości zostanie dokonana odrębna ocena za kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej.

Zobowiązania w inwestycje 4G

Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, będą zobowiązani do pokrycia zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 90% gmin wskazanych przez Prezesa UKE w załącznikach do projektu dokumentacji aukcyjnej.

W projekcie załączników 5A, 5B, 5C, 5D i 5E (każdy załącznik przypisany jest do odrębnej rezerwacji częstotliwości, do konsultacji przedstawiono po dwa warianty tych załączników) Prezes UKE określił oddzielnie dla każdego bloku częstotliwości listę gmin, na obszarze których obecne zasięgi sieci komórkowych oferujących usługi transmisji danych nie są zadawalające (obejmują poniżej 80 % powierzchni gminy). Łącznie takich gmin jest w Polsce 1242 (każdy z załączników obejmuje średnio 248 gmin) i tylko w kilku spośród nich liczba mieszkańców przekracza 20 tysięcy.

Uczestnicy aukcji, którzy uzyskają rezerwacje częstotliwości w paśmie 800 MHz będą więc zobowiązani do pokrycia zasięgiem własnej sieci 90% gmin wskazanych w poszczególnych załącznikach w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości. Gminy wskazane w załącznikach 5A, 5B, 5C, 5D i 5E (oznaczone na czerwono) przedstawia poniższa mapa.

Przeznaczenie częstotliwości

Zaoferowane w aukcji częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych, np. zgodnie z najnowszym standardem LTE - Long Term Evolution. Nieprzypadkowo Internet mobilny LTE jest określany mianem czwartej generacji (4G), gdyż w porównaniu do sieci 3G umożliwia o wiele szybsze przesyłanie bardzo dużych ilości danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

W Europie sieci oparte na standardzie LTE korzystają z częstotliwości w pasmach: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, oraz 3400 MHz i 3600 MHz. Aktualnie w Polsce ofertę komercyjną Internetu mobilnego LTE posiadają Cyfrowy Polsat i Polkomtel, natomiast dwóch kolejnych operatorów T-Mobile i P4 przygotowuje swoje sieci do uruchomienia usług komercyjnych zgodnie z przyznanymi przez Prezesa UKE w czerwcu br. rezerwacjami częstotliwości z pasma 1800 MHz.

Wzrost transmisji danych w sieci Internet

Coraz powszechniejsze korzystanie z usług mediów audiowizualnych i treści internetowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na większą przepustowość sieci i zasięg. Uwolnienie dodatkowych zasobów widma na potrzeby bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, w ramach której mogłyby powstać nowoczesne sieci np. w standardzie LTE, pozwoli osiągnąć większe pojemności sieci, krótsze opóźnienia transmisji danych, szczególnie ważne dla nowoczesnych e-usług, czy większe pokrycie terytorialne i zasięg wewnątrz budynków.

Według raportu firmy teleinformatycznej Cisco, zakładany globalny roczny transfer danych w sieci IP ma osiągnąć 1,4 zettabajtów w 2017 roku (1 zettabajt = tryliard bajtów lub bilion gigabajtów). Sama wartość wzrostu przekroczy wówczas 4-krotnie szacowaną całkowitą wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012. Wielkość globalnego ruchu generowanego przez urządzenia mobilne trzykrotnie przekroczy wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych. Tak znaczący wzrost będzie wynikać ze wzrostu liczby użytkowników urządzeń mobilnych, a technologia 4G będzie wówczas obsługiwać prawie 10 proc. wszystkich połączeń mobilnych.

Podobnie raport firmy Ericsson zakłada, że w latach 2012-2018 globalna transmisja danych w sieciach komórkowych wzrośnie 12-krotnie, zaś w internetowych sieciach stacjonarnych zwiększy się ponad 4-krotnie. Udział sieci mobilnych w globalnym przesyle danych wyniesie w 2018 roku ok. 9% (w porównaniu do 4% w 2012r.). Ericsson przewiduje, że w 2018 roku urządzenia takie jak komputery, tablety i routery z mobilnym dostępem do internetu będą konsumowały miesięcznie średnio ok. 11 GB danych, a smartfony ok. 2,5 GB. Dla porównania w 2012 roku statystyczny smartfon zużywał co miesiąc ok. 450 MB danych przesyłanych z użyciem mobilnego internetu, a laptop, czy tablet – ok. 2,5 GB.

W odpowiedzi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na mobilne sieci szybkiej transmisji danych, Prezes UKE Magdalena Gaj zapowiedziała w Strategii Regulacyjnej uwolnienie częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej, a także zobligowanie operatorów do inwestowania na terenach nie zurbanizowanych. Dzięki temu nowe inwestycje w sieci transmisji danych przyczynią się także do realizacji jednego z celów Agendy Cyfrowej, którym jest zapewnienie do 2020 roku wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej dostępu do łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Pasmo 800 MHz, z racji swoich właściwości propagacyjnych, jest postrzegane jako jedno z najbardziej optymalnych pasm dla zapewnienia dostępności bezprzewodowych usług szerokopasmowych na dużych obszarach o niewielkiej gęstości zaludnienia.

Z kolei pasmo 2,6 GHz jest optymalne dla obszarów gęsto zamieszkałych, gdzie istnieje potrzeba zapewnienia odpowiedniej przepływności danych w celu obsłużenia dużej liczby użytkowników.

Źródło: UKE