Zdaniem wojewody powinien to robić wójt, burmistrz lub prezydent. Nie zgodził się z tym jednak Naczelny Sąd Administracyjny.
To rada gminy jako jednostka stanowiąca samorządu terytorialnego powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika przychodni. Dopiero kolejne czynności, w tym rozpisanie konkursu, należą do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu, czyli wójta – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II OS 1673/16) z 13 września 2016 r. NSA oddalił skargę kasacyjną wojewody od wyroku sądu, który zakwestionował wcześniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze. Sprawa dotyczyła powołania komisji konkursowej, która miała wyłonić kierownika przychodni. Uchwałę w tej sprawie podjęła rada gminy M. Niedługo rozstrzygnięciem nadzorczym nieważność uchwały stwierdził wojewoda.
Reklama

Reklama
Argumenty wojewody
Wojewoda argumentował, że konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika w przychodni, która nie jest przedsiębiorcą, ogłasza tzw. podmiot tworzący. A za taki należy uznać – zdaniem wojewody – podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej. A zatem – jak uznał – nie rada gminy, lecz gmina. Kierownikiem urzędu gminy jest wójt. Zatem według wojewody taką komisję powinien powoływać wójt.
Rada gminy w M. nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem. W jej ocenie wojewoda dokonał błędnej interpretacji pojęcia „podmiotu tworzącego”. Argumentowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w M. utworzyła rada gminy w M., a zatem już sama wykładnia językowa może sugerować, że to ona jest podmiotem tworzącym, a nie organ wykonawczy, czyli wójt. W związku z tym skierowała sprawę do sądu.
Sądy murem za radą
Wojewódzki Sąd Administracyjny 11 marca 2016 r. (sygn. akt III SA/Kr 1514/15) podzielił argumenty rady gminy. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest władny do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej.
Podkreślił, że w ramach postępowania zmierzającego do obsadzenia stanowiska kierownika przychodni należy wyróżnić: postępowanie konkursowe prowadzone przez powołaną uprzednio komisję konkursową, kończące się wybraniem kandydata za obsadzane stanowisko, i etap drugi – powołanie wyłonionego kandydata na wolne stanowisko. W ocenie sądu powołanie komisji konkursowej różni się w sposób zasadniczy od kolejnych czynności procedury konkursowej. Nie jest to bowiem działanie wykonawcze, lecz stanowiące o ukonstytuowaniu się komisji, która wyłoni kandydata na dane stanowisko. W ocenie sądu powołanie komisji należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast sama uchwała o powołaniu takiej komisji podlegać będzie następnie wykonaniu, które – tak jak w przypadku innych uchwał – należeć będzie do właściwości organu wykonawczego. Oznacza to, że kolejne czynności, w tym samo ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownicze, będą należały do kompetencji wójta. Lecz kompetencji wykonawczych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego nie można rozszerzać na czynności niemające takiego wykonawczego charakteru – zaznaczył sąd.