Ciechanów pierwszy w Polsce przyjął uchwałę reklamową. Jednak uchylił ją częściowo wojewoda mazowiecki. Warto wiedzieć, co zostało zakwestionowane, by w swoich miejscowościach lepiej przygotować taki akt.
Wybrane przykłady zakwestionowanych błędów w uchwale / Dziennik Gazeta Prawna
Obowiązująca od 11 września 2015 r. ustawa krajobrazowa powoli ogranicza liczbę niechcianych reklam. Głośno było o pierwszej lokalnej uchwale reklamowej, która została przygotowana przez Ciechanów i przyjęta 28 kwietnia 2016 r. Zanim w praktyce zaczęła obowiązywać (przewidywała roczne vacatio legis), już bez rozgłosu 6 czerwca 2016 r. wojewoda mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym (nr LEX-I.4131.103.2016.RM) stwierdził w szerokim zakresie jej nieważność. Nie uchylił jej jednak w całości.
Warto zwrócić uwagę na najbardziej istotne kwestie, które przy tej okazji były brane pod uwagę.
Długa lista wad
Lista zakwestionowanych przez wojewodę nieprawidłowości jest długa i liczy aż 25 pozycji. Generalnym zarzutem, jaki został przedstawiony, jest niejasność i wzajemna sprzeczność poszczególnych jej postanowień. W tym miejscu warto przypomnieć, że uchwała reklamowa (podobnie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) stanowi akt prawa miejscowego. Tym bardziej więc jest ważne i potrzebne to, aby jej postanowienia – wywołujące przecież skutki powszechnie wiążące – były jasne i precyzyjne. Zresztą w przypadku planów miejscowych brak ich precyzji powoduje duże problemy na etapie wydawania pozwoleń na budowę lub innych decyzji. Tak więc organ nadzoru słusznie zwrócił uwagę na te kwestie.
Rygorystyczny nadzór
Można przyjąć, że treść analizowanego rozstrzygnięcia nadzorczego jest dosyć rygorystyczna. Ale to bardzo dobrze. Dotychczas w systemie planowania przestrzennego występowało zbyt dużo niejasności powodujących chaos przestrzenny. Pozostaje wyrazić nadzieję, że tezy zaprezentowane przez wojewodę mazowieckiego stanowić będą początek drogi związanej z generalnym uporządkowaniem – również od strony techniki legislacyjnej – polityki przestrzennej w gminach.