Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowały projekt obszernej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: projekt). Głównym celem zakładanej nowelizacji jest przyśpieszenie i uproszczenie postępowań administracyjnych. Projekt kładzie też nacisk na koncyliacyjny sposób rozstrzygania spraw. Zasada ta ma usprawnić postępowanie i ograniczyć liczbę składanych odwołań. Aby w pełni zrealizować zakładane cele, projekt przewiduje wiele nowych rozwiązań. Wśród tych najważniejszych wymienić należy wprowadzenie nowych zasad ogólnych, które będą rządziły postępowaniem administracyjnym (m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony). Ponadto proponuje się wprowadzenie zamiast przewidzianego obecnie zażalenia swoisty środek zaskarżenia w postaci ponaglenia. Nowymi rozwiązaniami mają być: mediacja, umowa administracyjna, postępowanie uproszczone i tzw. milczące załatwienie sprawy. Zakłada się także likwidację możliwości składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.
● Nowe zasady ogólne
W praktyce często zachodzi taka sytuacja, że interpretacja przepisów prowadzi do różnych, czasami skrajnych wniosków. Po wejściu w życie nowelizacji urzędnik będzie musiał przy rozstrzyganiu sprawy przyjąć taką wykładnię przepisów danej ustawy, która jest korzystna dla obywatela. Projektowana zasada będzie miała szczególne znaczenie w postępowaniach, w których na stronę ma być nałożony obowiązek, ma być jej odebrane uprawnienie lub ma być jej wymierzona kara.
Warto wskazać, że podobna zasada obowiązuje już m.in. w postępowaniu podatkowym. Reguła ta będzie też miała zastosowanie w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu wszystkich dostępnych dowodów w dalszym ciągu będą niejasności lub wątpliwości dotyczące oceny stanu faktycznego. W takiej sytuacji niedające się usunąć wątpliwości natury faktycznej rozstrzygane będą na korzyść strony.
Reklama
Projekt przewiduje także uzupełnienie katalogu zasad ogólnych ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23; dalej: k.p.a.) o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania (w art. 8 i 8a k.p.a.).

Reklama
Ta pierwsza będzie uregulowana w nowym art. 8a k.p.a. Przewiduje się, że zgodnie z zasadą proporcjonalności w toku postępowania organy administracji powinny podejmować tylko takie działania powodujące uciążliwość dla stron, które są konieczne i proporcjonalne do zamierzonego celu.
W praktyce urzędnik podejmując w toku postępowania czynności uciążliwe dla interesanta (w szczególności łączące się z ograniczeniem uprawnień lub powstaniem obciążenia) będzie musiał mieć na uwadze interesy stron i ingerować w nie jedynie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu, w szczególności załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa.
● Walka z przewlekłością i bezczynnością
Obecnie obowiązujące art. 36-38 k.p.a. odnoszą się do bezczynności urzędu i przewlekłości postępowania, jednak nie definiują tych pojęć. Po wejściu w życie omawianego projektu to się zmieni. Zgodnie z nim przez „bezczynność” rozumie się niezałatwienie sprawy w terminie wynikającym z przepisów prawa lub w terminie wyznaczonym dodatkowo w myśl art. 36 k.p.a. Natomiast „przewlekłością” będzie prowadzenie postępowania dłużej, niż jest to konieczne do załatwienia sprawy.
Przewlekłość obejmować będzie zatem przypadki, w których formalnie nie dochodzi do przekroczenia terminu załatwienia sprawy (np. w związku z zastosowaniem art. 36 par. 1 k.p.a.), ale urząd załatwia sprawę dłużej, niż powinien w świetle zasady szybkości postępowania.
Obecnie na niezałatwienie sprawy w terminach ustawowych lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do wyższej instancji, a jeżeli takiej nie ma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Projekt zastępuje zażalenie innym środkiem prawnym, tj. ponagleniem.
W przypadku bezczynności zasadą będzie wnoszenie ponaglenia do wyższej instancji. A gdy jej nie ma, ponaglenie wnosić się będzie do urzędu rozpatrującego sprawę. Projekt daje tu wybór stronie. Będzie mogła ona wnieść ponaglenie do tego urzędu albo od razu skargę do sądu administracyjnego. Takie rozwiązanie w praktyce będzie oznaczać, że uprzednie wniesienie ponaglenia nie będzie warunkiem wniesienia skargi na bezczynność organów, nad którymi nie ma wyższej instancji.
W przypadku przewlekłości zakłada się natomiast, że urzędowi prowadzącemu postępowanie lub organowi wyższego stopnia (o ile taki istnieje) strona będzie musiała zasygnalizować w drodze ponaglenia, że w jej ocenie sprawa jest załatwiana dłużej, niż jest to konieczne. Przy przewlekłości strona będzie musiała – przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego – wykorzystać tryb ponaglenia. Nie przewidziano tu dla niej możliwości wyboru.
● Kodeksowa mediacja
Projekt zakłada wprowadzenie nowego rozwiązania w ramach postępowania administracyjnego, tj. mediacji. Będzie ona uregulowana w nowym rozdziale 5a. Zgodnie z projektowanym art. 96a par. 3 k.p.a. celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym poprzez zawarcie ugody lub umowy administracyjnej.
Mediacja będzie mogła być istotnym elementem postępowania wyjaśniającego, w szczególności w sprawach skomplikowanych (np. ustalenie warunków zabudowy albo wydanie pozwolenia na budowę w tym w przypadku dużych i kontrowersyjnych społecznie inwestycji infrastrukturalnych, ustalenie dopuszczalnego sposobu użytkowania obiektu budowlanego). Będzie mogła mieć charakter prewencyjny. Dzięki niej być może da się uniknąć skierowania sprawy do sądu administracyjnego po wyjaśnieniu przesłanek i podstawy prawnej rozstrzygnięcia.
Mediacja będzie prowadzona przez mediatora, którego wyznaczy strona bądź strony albo sam urząd. Mediatorem będzie mogła zostać osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego.
● Milcząca zgoda
Nowym rozwiązaniem jest milczące załatwienie sprawy. Uregulowane ono będzie w rozdziale 6a k.p.a. Polegać będzie na tym, że milczenie organu po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy będzie oznaczało rozstrzygnięcie uwzględniające w całości żądanie strony.
W przypadku gdy urząd nie wyda decyzji w określonym terminie (milczące zakończenie postępowania) albo w tym terminie nie wniesie sprzeciwu (milcząca zgoda), sprawa będzie uznawana za załatwioną w sposób uwzględniający w całości żądanie strony.
Proponuje się, by termin, po upływie którego następuje milczące załatwienie sprawy, wynosił miesiąc, chyba że ustawy szczególne przewidują inny termin na wydanie decyzji (zgłoszenie sprzeciwu). Milczące załatwienie sprawy można będzie zastosować tylko wtedy, gdy przewidywać to będzie wyraźnie dana regulacja.
Możliwość milczącego załatwienia sprawy jest już obecnie przewidziana w niektórych aktach prawnych. Chodzi m.in. o ustawy: z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Na wniosek strony urząd będzie musiał wydać decyzję poświadczającą milczące załatwienie sprawy. Od tej decyzji stronie będzie przysługiwać odwołanie na zasadach ogólnych.
● Umowa i ugoda
Projekt przewiduje wprowadzenie do k.p.a. nowego sposobu załatwiania spraw administracyjnych przez zawarcie umowy administracyjnej. W jej ramach będzie dochodziło do uzgodnień między urzędnikiem a stroną postępowania (wspólne wypracowanie rozstrzygnięcia). Ustalenia te będą mogły dotyczyć określenia stanu faktycznego lub prawnego.
Umowa administracyjna będzie dopuszczalna, gdy dokonanie tych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym okaże się niemożliwe lub wiązać się będzie z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Jest to zatem propozycja służąca przyspieszeniu załatwiania skomplikowanych spraw.
Wtedy, gdy zostanie zawarta umowa administracyjna, nie będzie wydawana decyzja, chyba że umowa zostanie rozwiązana albo zostanie stwierdzona jej nieważność.
Z inicjatywą zawarcia umowy administracyjnej będzie mogła wystąpić strona. Urzędnik odmówi, gdy będzie to niemożliwe, niecelowe lub istotnie utrudnione. W takiej sytuacji, zgodnie z projektem, wyda decyzję. Projektowane przepisy przewidują odpowiednie zastosowanie do umowy trybów nadzwyczajnych wzruszenia decyzji, tj. zwłaszcza wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności.
Projekt zakłada też zmiany w przepisach o ugodzie administracyjnej. Ich celem jest upowszechnienie tej formy załatwiania spraw. Przede wszystkim przyjmuje się wykreślenie przesłanki uproszczenia lub przyspieszenia postępowania. Zawarcie i zatwierdzenie ugody – nawet jeśli powoduje przedłużenie postępowania w ścisłym znaczeniu - może finalnie istotnie skrócić czas załatwienia danej sprawy, gdyż w większości takich przypadków wyeliminowana zostanie potrzeba zaskarżenia wydanego aktu. Proponuje się także, aby z inicjatywą zawarcia ugody mógł wystąpić organ. Będzie on mógł odroczyć wydanie decyzji i wyznaczyć stronom odpowiedni termin na zawarcie ugody. Możliwe to będzie nie tylko wtedy, gdy same strony oświadczą zgodnie o zamiarze zawarcia ugody, ale także w każdym innym przypadku, gdy organ uzna, że spełnione są przesłanki do zawarcia ugody.
● Bez ponownego rozpatrzenia
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 127 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Jeśli decyzję wydaje minister lub samorządowe kolegium odwoławcze, to stronie przysługuje odpowiednik odwołania, jakim jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
W praktyce w większości przypadków wnioski te rozpatrywane są odmownie (tzn. organ utrzymuje zaskarżoną decyzję). Powoduje to tylko niepotrzebne wydłużenie postępowania. Dlatego w projekcie przewiduje się likwidację tego środka zaskarżenia. W związku z tym strona będzie mogła od razu skierować skargę do sądu administracyjnego.
Proponuje się również wprowadzenie zasady, zgodnie z którą postępowania administracyjne są dwuinstancyjne (tzn. przysługuje odwołanie), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Obecne brzmienie art. 127 k.p.a. nie mówi nic o tym, że regulacje odrębne mogą przewidywać jednoinstancyjność postępowania.
Ponadto w art. 9 projektu przewidziano obowiązek dokonania przez ministrów, w zakresie ich właściwości, przeglądu aktów prawnych regulujących postępowania administracyjne, pod kątem zasadności rezygnacji z dwuinstancyjności postępowań i opracowania projektów aktów prawnych w tym zakresie.
● Zrzeczenie się odwołania
Projekt w nowym art. 127a k.p.a. proponuje rozwiązanie nieprzewidziane w obowiązującej regulacji, tj. możliwość zrzeczenia się przez stronę wniesienia odwołania. Dzięki tej propozycji decyzja szybciej stanie się ostateczna. Oświadczenie o zrzeczeniu strona będzie musiała złożyć organowi, który wydał dane rozstrzygnięcie.
Omawiany projekt, jak wiele wcześniejszych nowelizacji, zmierza do ograniczenia wydawania przez organ odwoławczy decyzji kasatoryjnej. Proceder ten bowiem znacznie wydłuża postępowanie, a poza tym przeczy zasadzie, że dana sprawa powinna być dwukrotnie rozpatrzona merytorycznie.
Proponowane brzmienie art. 138 par. 1 k.p.a. ogranicza wydawanie decyzji kasatoryjnych przez wyraźne wskazanie, że organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów, a przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tym zakresie przez organ odwoławczy byłoby nadmiernie utrudnione.
Nowym rozwiązaniem jest możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej nie skargi, a sprzeciwu.
● Szybkie procedowanie
Projekt przewiduje wprowadzenie trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym. Działania administracji w określonych kategoriach spraw mają być szybsze. Podstawę do zastosowania tego modelu postępowania w konkretnym rodzaju sprawy będzie przewidywała dana regulacja. W związku z tym, że zasadniczym celem i skutkiem tego modelu procedury powinno być skrócenie czasu trwania załatwienia sprawy, proponuje się, by maksymalny jego okres wynosił 14 dni.
Przewiduje się (co postulowano od dawna) wprowadzenie do k.p.a. zasad i trybu wymierzania kar pieniężnych (nowy dział IVa k.p.a.). Proponowane przepisy określają okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przez urzędników przy ustalaniu wysokości tej sankcji (możliwość miarkowania kary). Przewiduje się nawet możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Projekt określa przesłanki takiej decyzji. Proponuje się także uregulowanie zasad stosowania ulg. Regulacje projektu ustalają zasady stosowania ulg i przedawnienia nałożenia kary.
OPINIA EKSPERTA
Maciej Kiełbus partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu / Dziennik Gazeta Prawna
Na szczególną uwagę zasługują propozycje przepisów dotyczących sankcji administracyjnych. Jedną z poważniejszych bolączek polskiego prawa administracyjnego jest bowiem brak regulacji ogólnej dotyczącej tych sankcji, których liczba stale wzrasta w naszym systemie prawnym. Poprzednie próby legislacyjne w tym zakresie nie doprowadziły do uchwalenia konkretnych przepisów. Skuteczność zaproponowanych przepisów zależeć będzie po części od dalszych działań administracji rządowej, która ma przygotować zmiany w przepisach szczególnych umożliwiających stosowanie niektórych nowych trybów postępowania (np. postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy).
Warto przy tym zwrócić uwagę, że projekt nowelizacji odnosi się także do kliku innych ustaw – nie zawsze bezpośrednio związanych z ogólną procedurą administracyjną. Przykładem w tym zakresie może być propozycja zmian we wszystkich trzech ustrojowych ustawach samorządowych w zakresie skargi powszechnej. Zmiana ma polegać na wyeliminowaniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa warunkującego obecnie możliwość wniesienia skargi. Szkoda, że zmiany w tym zakresie mają charakter wyrywkowy i nie zostały poprzedzone szerszą analizą o charakterze systemowym.
Projekt nowelizacji k.p.a. nie rozwiązuje przy tym wszystkich problemów związanych ze stosowaniem obecnie obowiązujących przepisów procedury administracyjnej. W szczególności wskazać należy na pominięcie problematyki statusu procesowego jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach, w których decyzję wydają ich organy wykonawcze. Kwestia ta ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla podmiotów samorządowych, lecz także dla podmiotów administrowanych (w tym przedsiębiorców), którzy nie mają pewności co do statusu prawnego poszczególnych podmiotów występujących w postępowaniu oraz ich uprawnień procesowych. Skutkuje to niekiedy długotrwałymi postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi, których zakończenia – wobec rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych – nie sposób przewidzieć.
OPINIA EKSPERTA
Włodzimierz Tutaj rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy / Dziennik Gazeta Prawna
Po zapoznaniu się z dokumentem i jego uzasadnieniem można zaryzykować twierdzenie, że ogólnie słuszna idea zmian, jaką przyjęli autorzy projektu, często nie znajduje właściwego wyrazu w proponowanych zapisach szczegółowych.
Dyskusyjne w szczególności wydaje się np. obligatoryjne skrócenie czasu załatwiania spraw czy przyjęcie zasady wykładni prawa korzystnej dla strony (a co np. w przypadku kilku stron postępowania?).
Dobrze przemyślana musi zostać kwestia wprowadzenia nowej instytucji mediacji i mediatora. W przeciwnym wypadku ta i inne proponowane zmiany mogą skutkować czymś zgoła innym niż to, co zakładają projektodawcy: doprowadzić do wydłużenia postępowań, rozmycia zasad k.p.a., zwiększenia uznaniowości postępowań, dowolności interpretacji prawa. Niektóre przepisy - zdaniem miejskich radców prawnych - mają charakter bardziej beletrystyczny niż ściśle formalnoprawny. Wydaje się więc, że bez znaczących korekt obecny projekt nie powinien być przedmiotem procedowania w Sejmie RP.
OPINIA EKSPERTA
Michał Czuryło radca prawny, Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych sp.p. / Dziennik Gazeta Prawna
Do postępowania administracyjnego proponuje się wprowadzenie nowej instytucji w postaci umowy administracyjnej, która miałaby być zawierana między organem administracji publicznej a stroną prowadzonego postępowania. Umowa taka w zamierzeniu miałaby upraszać postępowanie administracyjne, gdyż dawałaby możliwość zrezygnowania z dokonywania pełnych ustaleń w zakresie stanu faktycznego lub prawnego i zawarcia w tym zakresie porozumienia między stroną a organem.
Już pobieżna analiza tego rozwiązania stawia pytanie o jego potencjalną kolizję z obowiązującą w postępowaniu administracyjnym zasadą prawdy obiektywnej i wynikającym z niej obowiązkiem podejmowania przez organ wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Nowelizacja nie zdejmuje jednocześnie z organu wspomnianego obowiązku, w związku z czym urzędnik chcący zastosować umowę administracyjną zostanie w praktyce postawiony przed poważnym dylematem.
Problemem może również okazać się ocena, na czym polegać mają „ustępstwa co do ustaleń stanu faktycznego lub prawnego”, na które pozwalać ma zawarcie umowy administracyjnej. Jeżeli natomiast mimo złożenia stosownego wniosku przez stronę organ uzna, że nie ma możliwości zawarcia umowy administracyjnej i będzie chciał zakończy postępowanie, wydając decyzję, to będzie musiał dodatkowo uzasadnić swoje stanowisko w treści tej decyzji, co niewątpliwie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, a także może stanowić istotny punkt zaczepienia dla strony chcącej odwołać się od otrzymanej decyzji. Zmiany idą też w stronę otwarcia katalogu środków służących polubownemu rozstrzygnięciu kwestii spornych, o czym świadczy posłużenie się w nowym art. 13 k.p.a. wyliczeniem przykładowym – rozpoczynającym się od słów „w szczególności”. Ponadto organy mają aktywnie działać w kierunku informowania stron o możliwościach polubownego rozwiązania sporu i korzyściach z tego wynikających, a jeżeli strona złoży wniosek, to będą zobowiązane do skierowania sprawy do mediacji.
Nowelizacja oprócz wskazanych zmian zasadniczych wprowadza również pewne drobne z pozoru korekty, które jednak skutkować powinny bardziej spójnym i przemyślanym charakterem instytucji konsensualnego rozwiązywania sporów. Dla przykładu do tej pory organ mógł odmówić zatwierdzenia ugody również wtedy, gdy naruszała ona słuszny interes stron, które zdecydowały się na jej zawarcie. Rozwiązanie takie było krytykowane jako wyraz braku zaufania organu do stron postępowania, które same świadomie decydowały się na zawarcie ugody. Słusznie według mnie proponuje się jego zmianę.
Najważniejsze zmiany dla organów administracji
Tak ma być Tak jest obecnie
Zasady ogólne
Zasada przyjaznej interpretacji przepisów. Nie jest przewidziana.
Zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania. Nie są przewidziane.
Zasada polubownego załatwiania sprawy przewiduje oprócz ugody także umowę administracyjną i mediację. Zasada polubownego załatwiania sprawy sprowadza się do możliwości zawarcia ugody administracyjnej.
Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Brak takiej zasady.
Zwalczanie bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania
W przypadku bezczynności lub przewlekłości stronie przysługuje ponaglenie. Środek ten będzie się wnosić do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a jeżeli nie ma organu wyższego stopnia, ponaglenie wnosić się będzie do organu prowadzącego postępowanie. Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Doręczenia
W przypadku postępowania z udziałem co najmniej 20 stron będzie możliwe zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Warunkiem skuteczności takiego rodzaju doręczenia będzie wcześniejsze poinformowanie wszystkich stron o takim sposobie zawiadomienia o wydanej decyzji. Brak takiej możliwości.
Tok postępowania
W trakcie postępowania będzie możliwe prowadzenie mediacji. Brak takiego rozwiązania.
Przed wydaniem decyzji w postępowaniu wszczętym na żądanie strony urzędnik będzie musiał wskazać stronie przesłanki, które nie zostały na dzień przesłania informacji spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji negatywnej. Nastąpi to w formie postanowienia, które nie będzie zaskarżalne. Nie przewidziano takiego obowiązku.
Gdy ustawa będzie tak przewidywała rozpoznanie sprawy nastąpi w postępowaniu uproszczonym. Brak takiego rozwiązania.
Formy załatwienia sprawy
Gdy ustawa będzie to przewidywała, sprawa będzie mogła być załatwiona przez milczenie organu. Przepisy k.p.a. nie przewidują takiego sposobu załatwienia sprawy.
Składnikiem decyzji będzie musiało być m.in. pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania, dopuszczalności wniesienia sprzeciwu, a także o wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi oraz o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od tych kosztów. K.p.a. w art. 107 par. 1 nie wymienia tych składników decyzji jako obowiązkowych.
Załatwienie sprawy będzie mogło nastąpić w drodze uzgodnienia sprawy przez organ ze stroną postępowania (umowa administracyjna). Przepisy k.p.a. nie przewidują takiego sposobu załatwienia sprawy.
Ugodę administracyjną będzie można zawrzeć, gdy przemawiać za tym będzie charakter sprawy i nie będzie się temu sprzeciwiać przepis prawa. Ugoda administracyjna może być zawarta, gdy przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.
Odwołania
Wskazuje się, że ustawy będą mogły przewidywać brak odwołania od decyzji. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
Nie przewiduje się prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Przed upływem terminu na wniesienie odwołania strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania decyzja stanie się ostateczna. Brak takiego rozwiązania.
Organ odwoławczy będzie mógł uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja zostanie wydana z naruszeniem przepisów postępowania, konieczne do wyjaśnienia okoliczności sprawy będą miały zasadniczy wpływ na jej rozstrzygnięcie, a przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tym zakresie przez organ odwoławczy będzie nadmiernie utrudnione. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Jeśli organ pierwszej instancji w decyzji dokona błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, organ odwoławczy będzie musiał także zawrzeć w decyzji wytyczne w zakresie wykładni przepisów prawa, które będą dla organu pierwszej instancji wiążące przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, jeśli przepisy te znajdą zastosowanie, a stan prawny nie ulegnie zmianie. Nie przewidziano takiego obowiązku.
W k.p.a. uregulowane zostaną zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu. Brak takich uregulowań.
Dziennik Gazeta Prawna