Nasz zakład istnieje od kilku lat, przetwarza m.in. odpady z tworzyw sztucznych na regranulat. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów było ważne do października 2015 r., zostało wydane jeszcze poprzedniemu właścicielowi instalacji. W kwietniu 2016 r. złożyliśmy wniosek o nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla tej samej instalacji w tym samym miejscu i na taką samą ilość przetwarzanych odpadów. Starostwo wyjaśniło nam, że musimy jednak starać się przy tym o nową decyzję środowiskową, a to z uwagi na zmianę właściciela. To przedłuży sprawę i zwiększy koszty. Zmiana nazwiska właściciela przecież w żaden sposób nie wpływa na środowisko. Czy naprawdę musimy rozpocząć procedurę uzyskania decyzji środowiskowej z tego powodu?
Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania – w państwa przypadku od starosty – zezwolenia na taką działalność. Tak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) określa, dla jakich instalacji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (potocznie nazywaną decyzją środowiskową).
Skoro poprzednie zezwolenie wygasło, a ponadto było wydane dla innego podmiotu, to rzeczywiście trzeba wystąpić o nowe. Nie znaczy to jednak, że zawsze potrzebna jest do tego nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym zakresie nastąpiła korzystna dla przedsiębiorców zmiana. Podstawowe znaczenie ma dla niej art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku). Wynika z niego, że wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 tej ustawy (chodzi o zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach), w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.
– Z obowiązującego od 24 grudnia 2015 r. art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie wynika, że firma nie musi uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bo dla tej instalacji będzie to kolejne zezwolenie na przetwarzanie odpadów – potwierdza Joanna Wilczyńska, ekspert opolskiej firmy Atmoterm SA, zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony środowiska. – Przepis ten odnosi się bowiem do „przedsięwzięcia”, czyli – w tym przypadku – instalacji przetwarzania odpadów, a nie do prowadzącego tę instalację.
W opisywanej sprawie działanie starostwa jest o tyle zrozumiałe, że jeszcze do końca 2016 r. obowiązuje art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach. A z niego wynika, że do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Ale uwaga: „o ile jest ona wymagana” – zastrzegają przepisy. Zdarza się jeszcze, że starostwa interpretują ten przepis niekorzystnie dla przedsiębiorcy. Ponieważ jednak firma wystąpiła o zezwolenie po dacie, od której obowiązuje nowy przepis ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, to powinna uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w istniejącej instalacji bez konieczności uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
Art. 72 ust. 1 pkt 21 oraz art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).