Z regulaminu rady powiatu nie może wynikać, że nawiązanie stosunku pracy z członkami zarządu powiatu jest „możliwe”. Należy w tym dokumencie dokładnie wskazać, czy się te osoby w danych okolicznościach zatrudnia, czy też nie. Tylko wówczas regulamin będzie zgodny z zasadami przewidzianymi w art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.).

Tak uznał wojewoda warmińsko-mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 20 maja 2024 r. (PN.4131.214.2024).

W uchwale rady powiatu w Elblągu z 19 kwietnia 2024 r. zawarto uregulowania, z których wynikało, że ze starostą i z wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Jest też możliwość zawarcia takiej umowy z pozostałymi członkami zarządu powiatu. Określono ponadto podmioty dokonujące czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty oraz przyznano staroście uprawnienia do podejmowania takich czynności wobec pozostałych członków zarządu powiatu.

Natomiast organ nadzorczy stwierdził, że stosunek pracy z członkami zarządu powiatu uważa się za nawiązany, gdy organ samorządu terytorialnego określi w statucie, że z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. W przypadku gdy nie zostało to uregulowane, funkcja jest pełniona przez członka zarządu pozaetatowo.

Rada powiatu, dopuszczając istnienie możliwości zawarcia umowy o pracę z członkami zarządu powiatu na podstawie wyboru, naruszyła prawo, bo nie sformułowała tego zapisu w sposób precyzyjny.

Organ nadzorczy przypomniał, że rada powiatu przy dokonywaniu zmian w regulaminie jest obowiązana do przestrzegania upoważnienia ustawowego. Jej akty prawne muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu. Wynika z tego m.in. zakaz powtarzania regulacji zawartych w ustawach, jak również ich modyfikacji. Z art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że w starostwie zatrudnia się na podstawie wyboru starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu jedynie, gdy statut powiatu tak stanowi. ©℗