Dążenie do integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych i obrona ich praw to tylko niektóre działania rad konsultacyjnych ds. osób niepełnosprawnych. Są to organy doradcze działające na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Na mocy zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2007 roku powołano Krajową Radę ds. osób niepełnosprawnych. Jest to organ podporządkowany pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych. Rada przedstawia mu własne propozycje dot. integracji niepełnosprawnych i zaspokajania ich potrzeb. Do kompetencji rady należy także opiniowanie projektów związanych z rehabilitacją niepełnosprawnych, sprawozdań z działalności PFRON i projektów rządowych.

Statutowe działania rady nie pozostają jednak bez echa. Bowiem do jednego z ważniejszych zadań rady należy sygnalizowanie potrzeby wydania lub zmiany przepisów prawa dot. sytuacji osób niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.

Jak zostać członkiem rady? Kandydatów mogą zgłaszać fundacje, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata
Na szczeblu wojewódzkim, rady są organem pomocniczym marszałka województwa, a powiatowe rady podporządkowane są starostom.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.