Statut rady gminy nie może stanowić podstawy do wezwania przez radę na posiedzenie pracowników urzędu gminy, w tym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ich przełożonym jest wójt i tylko on może wydawać tym osobom polecenia służbowe zgodnie z prawem pracy.

Wojewoda badał zgodność z prawem uchwały rady miejskiej dotyczącej ustanowienia statutu gminy i miasta. Wątpliwości wzbudził m.in. par. 19 ust. 3 statutu. Stanowił on, że kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady mogą zostać zobowiązani do udziału w sesjach rady. Dodatkowo w par. 82 przewidziano, że odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki powoduje obowiązek złożenia w ciągu siedmiu dni pisemnych wyjaśnień.

Wojewoda wielkopolski stwierdził, że regulacje te w sposób istotny naruszają przepisy ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609). Zgodnie bowiem z art. 33 tego aktu prawnego wójt wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu gminy. W drodze zarządzenia reguluje sposób organizacji i funkcjonowania urzędu. Dodatkowo jest jego kierownikiem i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Podobnie zostało to uregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych (art. 7 pkt 3 u.o.p.s.; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). Zapisano tam, że czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych może podejmować jedynie wójt. Dlatego też w ocenie wojewody wielkopolskiego statut gminy nie może nakładać obowiązków i zadań na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z tego powodu par. 19 ust. 3 i par. 82 statutu zostały wydane z istotnym naruszeniem prawa. ©℗