Samorząd województwa będzie miał czas do 31 grudnia 2026 r. na wprowadzenie zmian do strategii rozwoju województwa. Obecnie przepisy przewidują, że musi to zrobić do końca 2025 r.

Wydłużenie tego terminu zakłada projekt nowelizacji dwóch aktów prawnych: ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324) oraz ustawy z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1378 ze zm.), którymi wczoraj zajmował się rząd. Jedna z zawartych w nim modyfikacji dotyczy strategii rozwoju województwa, która jest opracowywana przez samorząd województwa. Powinna ona określać w szczególności cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz obszary strategicznej interwencji.

Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że obowiązujące strategie powinny być dostosowane do wspomnianych wymogów do 31 grudnia 2025 r., inaczej stracą z tym dniem moc. Jednak ze względu na trwające prace nad koncepcją rozwoju kraju, z którą muszą być zgodne strategie rozwoju województw, rząd postanowił wydłużyć o dodatkowe 12 miesięcy termin aktualizacji przez samorządy tego dokumentu. To oznacza, że będą one miały na to czas do 31 grudnia 2026 r.

Ponadto projekt umożliwia podpisywanie i rozliczanie w euro umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem w ramach części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy oraz tworzy podstawę prawną do zaciągania zobowiązań przez podmioty wykonujące zadania związane z realizacją inwestycji z pożyczek w ramach KPO. ©℗