W trakcie wyborów samorządowych Polacy wybrali łącznie ponad 46 tys. radnych miast, gmin, powiatów, sejmików województw i dzielnic (w Warszawie). Co, jeśli pracownik otrzymał mandat radnego? Jakie przysługują mu prawa i kiedy może nie pojawić się w pracy?

Czy można zwolnić pracownika, jeśli został radnym?

Zwolnienie pracownika, który pełni funkcję radnego, jest możliwe, ale wiąże się z pewnymi specyficznymi ograniczeniami. W Polsce, osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak radni, korzystają z dodatkowych ochron prawnych mających na celu zapewnienie, że mogą one swobodnie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki publiczne bez obawy o negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Oto kilka kluczowych kwestii:

Ochrona przed zwolnieniem– Radni są chronieni przed zwolnieniem z pracy z powodu wykonywania obowiązków związanych z ich funkcją publiczną. Oznacza to, że nie można ich zwolnić dlatego, że czas poświęcany na działalność radnego wpływa na ich obecność w pracy, o ile nieprawidłowości te nie są nadużyciem.

Pracownik pełniący funkcję radnego korzysta też ze specjalnej prawnej ochrony zatrudnienia. Gwarantują ją przepisy ustawy o samorządzie powiatowym (art. 22), gminnym (art. 25) i województwa (art. 27). W związku z tym, nie można zwolnić radnego bez zgody rady, jeśli ta osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Procedura zwolnienia– Jeśli zwolnienie radnego jest rozważane z przyczyn niezwiązanych z jego działalnością jako radnego (np. z powodu reorganizacji firmy, redukcji etatów, niewłaściwego wykonania obowiązków zawodowych), pracodawca musi postępować zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy dotyczącymi zwolnień. Obejmuje to przestrzeganie procedur dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, konsultacje z radą pracowników (jeśli taka istnieje) oraz przestrzeganie okresów wypowiedzenia.

Zakaz dyskryminacji– Ważne jest, aby pracodawca nie podejmował żadnych działań, które można by interpretować jako dyskryminację na tle pełnienia funkcji publicznej. Zwolnienie pracownika za działalność związaną z pełnieniem mandatu radnego może być uznane za naruszenie, a co za tym idzie pracodawca może spodziewać się problemów z prawem.Sesja rady a obowiązki w pracy

W firmie bardzo ważny dzień, wiele obowiązków do wykonania, a pracownik mówi, że musi wyjść na sesję rady? Co wtedy?

Pracownikowi, który jest radnym, przysługuje zwolnienie od wykonywania obowiązków służbowych, celem umożliwienia mu brania udziału w pracach rady miasta, gminy, powiatu bądź województwa.

– Zwolnienie musi obejmować również czas na dojazd. Będzie ono usprawiedliwioną nieobecnością, za którą jednak nie przysługuje wynagrodzenie. Nie ma przeszkód, aby pracownik-radny, na swój wniosek, odpracował czas nieobecności w pracy w celu zachowania prawa do wynagrodzenia – powiedziała Aleksandra Woźniak z kancelarii Banasik, Woźniak i Wspólnicy w rozmowie z businessinsider.pl.Dieta radnego

Maksymalny poziom diety radnego wyznacza 2.4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 r. to 1789.42 zł.

Wysokość diety radnego miejskiego lub gminnego w 2024 r. zależy od liczby mieszkańców gminy:

Dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.: maksymalna dopuszczalna stawka diety wynosi 4294.61 zł brutto miesięcznie

Dla gmin z liczbą mieszkańców między 15 a 100 tys.: limit wynosi 75 proc. maksymalnej stawki, czyli 3220.96 zł brutto miesięcznie

Dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 15 tys.: limit to 50 proc. maksymalnej stawki, czyli 2147.31 zł brutto miesięcznie​