Protest wyborczy to mechanizm, który pozwala obywatelom i komitetom wyborczym reagować na nieprawidłowości w procesie wyborczym. Jeśli nieprawidłowości wpłynęły na wynik wyborów, wówczas mogą one zostać unieważnione. Z jakich powodów można wnieść protest wyborczy? Kto może go wnieść? Kto rozpatruje protest wyborczy? Przeczytaj poniżej!

Z jakich powodów można wnieść protest wyborczy?

Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego,protest może być wniesiony z powodu:

  • dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów,
  • naruszenia przepisów ww. kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Kto może wnieść protest wyborczy?

Prawo do wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcom, których nazwisko w dniu głosowania znalazło się w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego, a także pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz przewodniczącym właściwych komisji wyborczych.

W jakim terminie można złożyć protest wyborczy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, protest wyborczy wnosi się w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego wyników wyborów. Protest wyborczy należy wnieść na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego.

Jakie elementy powinien zawierać protest wyborczy?

Wnoszący protest powinien:

  • sformułować w nim zarzuty,
  • przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Kto i w jakim trybie rozpatruje protest wyborczy?

Sąd okręgowy rozpatruje protest wyborczy w ciągu 30 dni od upływu terminu do jego wnoszenia. Jest on rozpatrywany w składzie trzech sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Jakie są możliwe rozstrzygnięcia?

Jeśli nieprawidłowości zgłoszone w proteście miały wpływ na wyniki wyborów, sąd okręgowy ma prawo:

  • orzec o nieważności wyborów lub
  • orzec o nieważności wyboru danego radnego.

Orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, sąd okręgowy stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.