Bez testu wiedzy oraz sprawdzenia sprawności fizycznej – takie ułatwienia będą mogły zostać wprowadzone dla absolwentów klas mundurowych, którzy chcą zostać policjantami. Zmiany będą zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nad którym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Nowe przepisy umożliwią przeprowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w policji przed upływem trzech lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia). Zgodnie z planami resortu postępowanie kwalifikacyjne wobec takich kandydatów nie będzie obejmowało testu wiedzy.

„Absolwenci oddziałów o profilu mundurowym w trakcie nauki posiądą wiedzę, jaka jest oczekiwana wobec kandydatów do służby w Policji” – twierdzi MSWiA.

Ponadto wskazani kandydaci będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej. Ale tylko pod warunkiem, że uzyskają pozytywny wynik z takiego spełniającego odpowiednie kryteria sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym.

Tego typu zmiany mają sprawić, że więcej chętnych wstąpi do służby w policji, która obecnie boryka się z kryzysem dotyczącym naboru. Etaty we wszystkich jednostkach organizacyjnych policji na ten rok zostały określone w ustawie budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 122) w liczbie 108 909. Z kolei stan zatrudnienia na 1 marca 2024 r. wynosił 92 647 policjantów. Mimo trudności z naborem docelowo w przyszłym roku liczba policjantów ma wynieść 110,7 tys. Do osiągnięcia takiego celu są niezbędne zmiany w prawie, które będą odpowiedzią na aktualne wyzwania i spowodują napływ dodatkowych kandydatów spełniających oczekiwania służby.

W tym mają pomóc nowe przepisy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecne rozwiązania w zakresie tworzenia i prowadzenia tzw. klas mundurowych są mało funkcjonalne i nieadekwatne do realnych potrzeb. W świetle obowiązującego stanu prawnego policja nie może określać standardów nauczania i egzekwować ich spełniania. Ponadto ta formacja nie ma faktycznego i formalnego (poza funkcjonującymi lokalnymi porozumieniami) wpływu na to, w jaki sposób prowadzi się zajęcia w tzw. klasach mundurowych. Jednocześnie absolwenci takich oddziałów, wobec braku rozwiązań prawnych, nie mają wyraźnej zachęty do wstępowania w szeregi policji – podkreślają autorzy zmian.

Dodają, że obecna sytuacja sprawia, że w tej grupie osób, będących potencjalnymi i naturalnymi kandydatami do służby w tej formacji, nie ma tylu chętnych, ile proponuje się im miejsc. W 2019 r. ogólna liczba kandydatów do służby wynosiła 15,7 tys., z czego 767 z nich to byli kandydaci z klas mundurowych. Z kolei w 2023 r. udział w takim postępowaniu brało 15 289 kandydatów, w tym 790 z klas mundurowych. Postępowanie to zakończyło się przyjęciem do służby 5158 kandydatów, z czego 272 z klas mundurowych.

Zmiany, nad którymi pracuje resort, mają też ułatwić byłym policjantom powrót do służby. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w II kw. 2024 r. ©℗