Kampania, a wraz z nią wielkie odliczanie do wyborów samorządowych, wystartowały. Tegoroczne wybory zaplanowano na 7 kwietnia. Co będzie się działo w tym okresie? Jak wygląda kalendarz wyborczy?

Wybory samorządowe 2024: Już za 57 dni

W Dzienniku Ustaw pojawiło się podpisane przez premiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oficjalnie ruszyła zatem kampania do tegorocznych wyborów samorządowych, a z nią odliczanie do wielkiego finału. Zaplanowano go, zgodnie z treścią Rozporządzenia, na 7 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024: Co będzie się działo w lutym?

W lutowym kalendarzu wyborczym ważne są trzy daty, a wygląda następująco:

 • do 12 lutego 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do 12 lutego 2024 r. – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego,
 • do 22 lutego 2024 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,
 • do 27 lutego 2024 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

Wybory samorządowe 2024: Marcowy kalendarz wyborczy

Marcowy kalendarz wyborczy jest niezwykle dynamiczny. Mnóstwo pracy czeka komisje wyborcze i oczywiście kandydatów. Marcowy kalendarz wyborczy wygląda następująco:

 • do 4 marca 2024 r., do godz. 16:00 – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • do 4 marca 2024 r., do godz. 16:00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy,
 • do 8 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • do 8 marca 2024 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
 • do 13 marca 2024 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • do 14 marca 2024 r., do godz. 16:00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • do 15 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą,
 • do 18 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • do 18 marca 2024 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,
 • od 23 marca do 5 kwietnia 2024 r., do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,
 • do 25 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • do 25 marca 2024 r. – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • do 25 marca 2024 r. – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,
 • do 28 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego,
 • do 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wybory samorządowe 2024: Co będzie się działo w kwietniu?

W kwietniu wielki finał, czyli głosowanie. Pójdziemy do urn 7 kwietnia, ale zanim to nastąpi, czeka nas zakończenie kampanii i cisza wyborcza. Kwietniowy kalendarz wyborczy wygląda następująco:

 • do 4 kwietnia 2024 r. – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania,
 • 5 kwietnia 2024 r., o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 –21:00 – głosowanie,
 • 21 kwietnia 2024 r. – II tura wyborów (opcjonalnie).