Starostowie województwa śląskiego wskazują, że wymóg przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych tak, aby liczyły nie więcej niż 14 miejsc, wymaga budowy nowych jednostek. A na to nie ma pieniędzy. Chcą więc pomocy z budżetu państwa. Postulat taki znalazł się w stanowisku przyjętym przez konwent powiatów województwa w sprawie propozycji zmian do ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.).
Starostowie zwracają uwagę, że wiele domów dziecka znajduje się w budynkach, których przebudowa i dostosowanie do nowych standardów jest nieekonomiczne, a często także niemożliwe. – Wymusza to podjęcie decyzji o budowie nowych obiektów. Co najmniej dwóch w powiecie – wskazuje Andrzej Płonka, starosta bielski.
Reklama
Jednocześnie samorządy zwracają uwagę, że na budowę i wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie mogą otrzymać środków unijnych, np. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Dlatego ich zdaniem wskazane jest wsparcie z budżetu państwa.
Dodatkowo starostowie chcą zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania pomocy na usamodzielnienie, czyli świadczeń przysługujących osobom opuszczającym pieczę zastępczą. Jednym z nich jest wsparcie na kontynuowanie nauki. Jednak o ile starosta ma prawo jej odmówić, jeśli pełnoletni wychowanek trzykrotnie bez uzasadnionej przyczyny zmienił szkołę, o tyle nie przewidziano sytuacji, gdy wielokrotnie powtarza ten sam poziom nauki (klasę). Dodatkowo w rozporządzeniu powinno być określone, jakie obowiązki ma opiekun usamodzielniania oraz na co przeznaczać pomoc na zagospodarowanie.
Kolejna kwestia, którą w opinii konwentu należy uregulować, dotyczy środków przyznawanych rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu. Sytuacja opiekunów jest bowiem zróżnicowana w zakresie uzyskiwania zwrotu opłaty za internet. Jeśli korzystają z niego w ramach usługi telekomunikacyjnej, odzyskują pieniądze, gdy zaś płacą za niego odrębnie, brak jest możliwości otrzymania zwrotu poniesionych wydatków.