Do 30 kwietnia samorządy, osoby fizyczne oraz prawne prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą miały czas na złożenie do wojewodów wniosków o pieniądze na utworzenie lub remont stołówek. Maksymalna kwota dotacji na ten cel wynosi 80 tys. zł.

Możliwość uzyskania takiego wsparcia przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, którym wczoraj zajmował się rząd. Wspomniany program został ustanowiony uchwałą nr 149 z 23 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 881) i składa się z trzech części. W ramach dwóch pierwszych gminy otrzymują pieniądze na zapewnianie bezpłatnych posiłków dzieciom, uczniom i osobom dorosłym. Natomiast trzeci moduł programu jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe (a także szkoły artystyczne) i ma wspierać organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.

Przepisy rozporządzenia szczegółowo określają zasady uzyskiwania dofinansowania w tym module programu. Zgodnie z nimi pieniądze mogą zostać przyznane na cztery zadania: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (kuchni i jadalni), doposażenie stołówki, która teraz nie działa, tak aby można było ją uruchomić, utworzenie nowej stołówki oraz na adaptację i wyposażenie jadalni. Dla trzech pierwszych zadań maksymalna wysokość dotacji będzie wynosić 80 tys. zł na jedną szkołę, a dla czwartego – 25 tys. zł. Dofinansowanie będzie mogło zostać spożytkowane na pokrycie kosztów usług remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń oraz na zakup wyposażenia do kuchni i jadalni. Jednocześnie samorządy i inne organy prowadzące będą musiały zagwarantować wkład własny, stanowiący 20 proc. planowanej inwestycji.

Rozporządzenie zakłada, że organ prowadzący może otrzymać dofinansowanie na daną szkołę jeden raz przez cały okres realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” i jeśli w danym roku nie uzyska wsparcia, to będzie mógł się o nie ubiegać w kolejnych latach. Co istotne, nie można wnioskować o dofinansowanie na szkoły, które otrzymały pieniądze w poprzedniej edycji programu, która była prowadzona w latach 2019–2023.

Dofinansowanie jest udzielane na wniosek składany do właściwego ze względu na siedzibę szkoły wojewody w terminie do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania programu (z wyjątkiem 2028 r., w którym będzie on mijał 2 maja). Może on obejmować więcej niż jedną placówkę. Złożone wnioski będą oceniane przez powoływany przez wojewodę zespół. Przyjęta w rozporządzeniu procedura postępowania przewiduje, że będzie on dokonywał wyboru szkół, które otrzymają dotację, w oparciu o wymienione w nim kryteria formalne i merytoryczne. Do tych drugich należą m.in. wielkość szkoły (liczba uczniów), dotychczasowy sposób zapewniania posiłków dzieciom oraz rodzaj zgłoszonego we wniosku zadania. Przy ocenie merytorycznej będzie też brany pod uwagę wskaźnik zamożności samorządu.

Łącznie na moduł trzeci programu jest zaplanowanych 250 mln zł, w tym 200 mln zł z budżetu państwa i 50 mln zł z budżetów organów prowadzących. W każdym roku jego realizacji do rozdysponowania będzie 40 mln zł. Rząd szacuje, że w zależności od rodzaju zadań, których będą dotyczyć wnioski, wsparcie na organizację stołówek otrzyma od 2,4 do 7,9 tys. szkół podstawowych. ©℗