Gminy otrzymają 70 mln zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Z kolei dla powiatów zaplanowane jest 40 mln zł na wynagrodzenia rodziców zastępczych.

Takie kwoty przewidują dwie uchwały Rady Ministrów, które będą realizowane w tym roku. Pierwsza z nich to uchwała nr 245 z 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (M.P. poz. 1462). W jego ramach gminy mogą liczyć na dwie formy dofinansowania. Jedna z nich będzie obejmować wypłatę asystentom rodziny dodatku do wynagrodzenia w wysokości maksymalnie 2400 zł, w taki sposób, że będzie on podzielony na 12 części. W praktyce będzie to więc 200 zł dodatku za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Warunkiem będzie, aby asystent był zatrudniony na tym stanowisku w gminie w dniu złożenia zapotrzebowania na pieniądze z programu (również wtedy, gdy świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia) oraz przepracowanie w miesiącu, za który jest przyznawany dodatek, co najmniej 120 godzin – w stosunku do zatrudnienia na cały etat.

Natomiast drugim rodzajem dofinansowania, które zakłada ten program, jest wsparcie na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń–grudzień 2024 r., w wysokości do 30 proc. poniesionych wydatków na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zgodnie z zasadami programu gminy będą dwa razy do roku składać do wojewodów zapotrzebowanie na pieniądze: do 30 czerwca przyszłego roku za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca br. oraz do 31 października w odniesieniu do jego drugiego półrocza. Będą w nich podawać informacje o liczbie etatów zatrudnionych asystentów lub realizujących zadania na umowie zlecenia w poszczególnych miesiącach objętych zapotrzebowaniem oraz o kwocie ich wynagrodzeń. Łącznie gminy będą mogły otrzymać na asystentów 70 mln zł dofinansowania.

Z kolei druga to uchwała Rady Ministrów z 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (M.P. poz. 1461). W nim będzie dostępne 40 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodziców zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zaczynając od stycznia br. i pod warunkiem, że pełnili oni swoją funkcję przez minimum 15 dni w danym miesiącu. Wysokość dofinansowania będzie wynosić co do zasady 965 zł za każdy miesiąc, przy czym w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa jest pogotowiem rodzinnym, to wtedy będzie ono wyższe i wyniesie 1200 zł.

Tak samo jak od gmin wojewodowie będą zbierać wnioski od powiatów o środki z programu w dwóch terminach – do 16 czerwca tego roku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 31 października za drugie półrocze. We wnioskach będą uwzględniane podmioty rodzinnej pieczy zastępczej, którym zgodnie z zawartymi przez powiaty umowami przysługuje wynagrodzenie za bycie rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Zarówno gminy, jak i powiaty, aby otrzymać pieniądze, będą musiały podpisać umowy z właściwymi miejscowo wojewodami. W obydwu uchwałach znajdują się wytyczne, które wskazują, jakie elementy powinny w nich się znaleźć. Są to m.in. terminy i sposób rozliczenia uzyskanych pieniędzy oraz zwrotu niewydanych środków, a także tryb kontroli wykorzystanego dofinansowania. ©℗