Wyznaczenie inkasenta opłaty targowej nie wymaga jego zgody – potwierdził Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu, ale odmówił wydania wyroku w tej sprawie.
Skargę konstytucyjną wniosła spółka powstała na podstawie programu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, której większość udziałów (prawie 88 proc.) ma Ministerstwo Skarbu Państwa, a np. gminy mają tylko 0,36 proc. Jej zadaniem było zorganizowanie rynku hurtowego dla producentów rolnych i zarządzanie nim.
Została ona też wyznaczona uchwałą rady gminy na inkasenta opłaty targowej, za co otrzymywała 20 proc. pobieranych kwot. Jednak gdy gmina podwyższyła stawkę opłaty, spółka odmówiła jej pobierania, mimo że miała za to otrzymać wynagrodzenie w wysokości 25 proc. inkasowanych kwot.
Spór z gminą w tej sprawie wielokrotnie trafiał do różnych instancji, ale ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na niekorzyść spółki.
Zwróciła się ona więc do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując zgodność z konstytucją art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), który zezwala na wyznaczenie przez radę gminy w drodze uchwały inkasenta opłaty targowej bez uzyskania jego zgody.
Trybunał uznał, że spółka nie uzasadniła zarzutów naruszenia prawa, i umorzył sprawę. Odniósł się do niej jednak merytorycznie.
Po pierwsze, wyjaśnił, że spółka jako podmiot publiczny o zadaniach określonych przez akcjonariuszy (głównie Skarb Państwa) nie może kwestionować w drodze skargi konstytucyjnej przepisów stanowiących podstawę nałożenia na nią obowiązków inkasenta opłaty targowej. Podkreślił, że publiczny podmiot gospodarczy może korzystać z tego środka odwołania przede wszystkim, gdy brak jest szczególnej relacji między skarżącym a właścicielem. Po drugie, TK stwierdził, że wskazanie w uchwale spółki jako inkasenta opłaty targowej było racjonalne i stanowiło w rzeczywistości dookreślenie obowiązków publicznoprawnych ciążących na spółce, tj. obowiązków ściśle związanych z powierzonymi jej zadaniami publicznymi.
TK nie zgodził się z argumentami spółki, że obowiązki inkasenta opłaty targowej są rodzajem działalności, który powinien być ujawniony w rejestrze handlowym.
758,47 zł tyle w 2016 r. może wynieść maksymalna dzienna opłata targowa ustalona w uchwale gminy
ORZECZNICTWO
Postanowienie TK z 23 marca 2016 r., sygn. akt Ts 384/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia