Sołtysi, którym prezes KRUS odmawia wypłaty 300 zł dodatku, źle kierują skargi w tej sprawie. Mogą zaskarżyć takie decyzje jedynie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a nie do tego, w rejonie którego zamieszkują – tak wynika z postanowienia sądu.

Sprawa dotyczyła sołtysa, któremu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia tej funkcji. Od lipca br. bowiem sołtysi, którzy sprawowali tę rolę przez co najmniej osiem lat, mogą się ubiegać o specjalne dodatki do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie, trzeba jednak spełnić wskazane w przepisach kryteria.

Sołtys zaskarżył odmowę przyznania dodatku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W odpowiedzi prezes KRUS wniósł o jej oddalenie w całości i rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym. WSA w Olsztynie, do którego trafiła sprawa, uznał, że nie jest właściwy do zajęcia się nią, i wskazał, że powinna ona zostać rozpatrzona przez WSA w Warszawie.

„Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Siedzibą tego organu jest miasto stołeczne Warszawa. Kontrola wydanych przez prezesa KRUS decyzji pozostaje więc we właściwości miejscowej WSA w Warszawie stosownie do par. 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 72 poz. 652 ze zm.)” – wyjaśnił WSA.

Dodał, że brak jest przepisu odrębnego, który regulowałby właściwość miejscową sądu w tym zakresie w sposób odmienny, tj. przez przekazanie kompetencji do rozpoznania takich spraw sądom, na obszarze których strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. To musiałoby wynikać z rozporządzenia Prezydenta RP z 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1773 ze zm.).

„W omawianej sprawie par. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia nie znajduje zastosowania, gdyż zakres przekazania wskazany w tym paragrafie został ograniczony tylko do spraw, których przedmiot stanowi umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników” – wskazał WSA w Olsztynie.

Podobne postanowienia zapadły też w innych sprawach dotyczących dodatków dla sołtysów.©℗

orzecznictwo