Ogłaszając informację o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), wójt dał ogłoszenia w prasie lokalnej, wywiesił obwieszczenie w urzędzie i zamieścił je w internecie. Mimo to spotkał się z zarzutem, że ogłoszenie nie zostało właściwie dokonane, ponieważ powinien bezpośrednio poinformować osoby (podmioty), których dotyczy uchwalenie MPZP. Czy słusznie?
Zarzuty częściowo są słuszne. Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP (a następnie o wyłożeniu jego projektu), o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.; Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), powinno być rozumiane w ten sposób, że zawiadomień należy dokonać nie tylko w urzędzie gminy (np. na tablicy ogłoszeń), lecz także poprzez obwieszczenia umieszczane na terenie gminy, np. na tablicach umiejscowionych przy ulicy w każdej miejscowości, której plan dotyczy. Nie jest więc także wystarczające dokonanie zawiadomień jedynie w miejscowości, w której mieści się siedziba organu gminy, a tym bardziej jedynie w siedzibie organu (zob. wyrok NSA, sygn. akt II OSK 2578/12). Nie można też zapominać o dokonaniu obwieszczenia w każdy zwyczajowo przyjęty na terenie danej gminy sposób, nawet niewymieniony bezpośrednio w ustawie. Jeśli więc np. w danej miejscowości jest tablica lub słup ogłoszeniowy, to na niej powinno być zamieszczone obwieszczenie, zwłaszcza jeśli tak bywało wcześniej. Przy czym niedochowanie tego wymogu jest istotnym naruszeniem zasad lub trybu sporządzania MPZP i to, czy skutkuje nieważnością uchwały rady gminy w całości lub części, jest dyskusyjne (zob. art. 28 ust. 1 u.p.z.p.). Należy skłonić się ku twierdzeniu, że tak (zob. wyrok WSA w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 381/07). Przy czym żaden z przepisów prawa nie nakłada na wójta obowiązku bezpośredniego powiadamiania osób zainteresowanych o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do uchwalenia MPZP (wyroki WSA: w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SAB/Go 16/08; we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 403/06).
Dr Konrad Walczuk kancelaria Adwokacka kancelaria Adwokacka Walczuk.eu