Osoby, wobec których toczy się postępowanie, bo wycięły drzewo bez zezwolenia, mogą liczyć na niższy wymiar kary. Obowiązują już nowe przepisy, które to umożliwiają. Dowiedz się, jak wyglądają nowe zasady karania za wyrąb drzew.

W jakich przypadkach zostanie wymierzona kara?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.Na kogo zostanie nałożona?

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości albo na inny podmiot, jeżeli działał bez jego zgody

W jakim terminie trzeba będzie uiścić?

W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Termin płatności kar odracza się na 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. Dotyczy to 70 proc. jej wysokości
W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Na jakich zasadach będzie można rozłożyć karę na raty?

Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Na jakich zasadach zostanie wyliczona kara?

Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50 proc..
Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 proc..

Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

W jakich przypadkach kara zostanie obniżona?

- Usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50 proc.

- Organ może umorzyć 50 proc. wymierzonej kary, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić jej w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnienie zależy od dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego – nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Kiedy urząd anuluje karę?

Usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Na jakich zasadach będzie przebiegała egzekucja?

Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.