W jakich przypadkach zostanie wymierzona kara?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Na kogo zostanie nałożona?

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości albo na inny podmiot, jeżeli działał bez jego zgody

W jakim terminie trzeba będzie uiścić?

W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Termin płatności kar odracza się na 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. Dotyczy to 70 proc. jej wysokości
W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Na jakich zasadach będzie można rozłożyć karę na raty?

Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Na jakich zasadach zostanie wyliczona kara?

Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50 proc..
Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 proc..

Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

W jakich przypadkach kara zostanie obniżona?

- Usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50 proc.

- Organ może umorzyć 50 proc. wymierzonej kary, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić jej w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnienie zależy od dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego – nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Kiedy urząd anuluje karę?

Usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Na jakich zasadach będzie przebiegała egzekucja?

Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.