Zgodnie z przyjętym dokumentem odnowa zagrożonych terenów będzie dotyczyć nie tylko infrastruktury i przestrzeni, lecz także likwidacji przestępczości, ubóstwa oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami urząd będzie miał obowiązek konsultowania z mieszkańcami zarówno kwestii dotyczących tego, jakie tereny wymagają rewitalizacji, jak i zakresu proponowanych zmian na danym obszarze. Przy czym to rada gminy na wniosek wójta (burmistrza lub prezydenta) po zakończonych konsultacjach będzie podejmować uchwałę o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji. Ponadto jednostki mające projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą musiały dostosować te dokumenty do gminnych programów rewitalizacji.
Rząd uznał, że rewitalizacja będzie zadaniem własnym gminy, jednak będzie ono dobrowolne.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął projekt ustawy