Wiele osób zastanawia się, jak legalnie pozyskać drewno z prywatnego lasu. Wbrew pozorom nie można tego zrobić bez pozwolenia, pomimo że jesteśmy właścicielami nieruchomości. Za niezgodną z prawem wycinkę grozi kara grzywny.

Do kogo należą lasy w Polsce?

Jak wynika z raportu NIK z 2020 roku, lasy prywatne dominują w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – w 2018 r. stanowiły one 94,4 proc. ogółu lasów niepaństwowych. Pozostałe 5,6 proc. lasów niepaństwowych to lasy będące własnością gmin oraz pozostałe lasy publiczne, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Kto sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi?

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Warto jednak zaznaczyć, że ok. 50 proc. starostw powierza prowadzenie tego nadzoru nadleśnictwom na podstawie specjalnego porozumienia. Informacje o tym, kto sprawuje nadzór nad danym lasem prywatnym, najlepiej uzyskać kontaktując się z właściwym terenowo starostwem.

Jak legalnie pozyskać drewno z prywatnego lasu?

Gospodarowanie w lasach prywatnych może odbywać się na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) bądź decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają m.in. wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. W przypadku działek nieobjętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub inwentaryzacją stanu lasu decyzje są wydawane wyłącznie w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (złomy, wywroty, posusz, drzewa chore).

Wycinka drzewa – co należy wiedzieć?

Nadleśnictwo Sucha przygotowało poradnik krok po kroku, jak wyciąć drzewa zgodnie z prawem, i to nawet jeśli nie mamy uproszczonego planu urządzenia lasu czy decyzji.

- Przed wycinką drzew należy sprawdzić w UPUL-u jaką masę możemy pozyskać w przeciągu 10-letniego okresu gospodarczego. Wątpliwości wyjaśnić ze specjalistą ds. lasów nadzorowanych.

- Następnie należy wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu. Drzewa powinny być okrzesane, a powierzchnia leśna uprzątnięta.

- Teraz należy złożyć „Zawiadomienie o pozyskaniu drewna”. Zawiadomienie można składać w siedzibie Nadleśnictwa lub podczas dyżurów specjalistów w gminach.

- Warto pamiętać, że to pracownik Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych po otrzymaniu ww. zawiadomienia dokonuje legalizacji drewna w miejscu jego pozyskania (przy pniu).

- Następnie pracownik ten wystawia „Świadectwo legalności pozyskania drewna” - zgodnie z art. 14a ust. 1 i 3 Ustawy o lasach i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 24 lutego 1998r.

Wycinka drzew – co jeśli nie mam UPUL-u

Jeśli nie posiadamy uproszczonego planu urządzenia lasu też możemy wyciąć drzewo z prywatnego lasu. Co należy zrobić?

- Przed wycinką drzew należy złożyć w nadleśnictwie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyrąb drzew, wraz z dołączonym dowodem opłaty za wydanie decyzji i (w przypadku współwłasności) zgodę wszystkich współwłaścicieli.

- Następnie właściwy Pracownik Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych wyznacza drzewa do wycinki na wskazanym przez Właściciela gruncie leśnym.

- Później Nadleśnictwo wystawia decyzję zezwalającą na wyrąb drzew.

- W terminie do 14 dni ww. decyzja uprawomocnia się – czyli dopiero po 14 dniach od otrzymania decyzji (a w przypadku współwłasności – po 14 dniach od otrzymania decyzji przez ostatniego współwłaściciela) można wyciąć drzewa w lesie. Właściciel lasu powinien okrzesać pozyskane drzewa, uprzątnąć powierzchnię zrębową oraz ułożyć gałęzie.

- Właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia pracownikowi Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych o dokonanej wycince w celu ocechowania drewna i wydania świadectwa stwierdzającego legalność pozyskania drewna – zgodnie z art. 14a ust. 1 i 3 Ustawy o lasach i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 24 lutego 1998r. (jak wyżej: I.3 i I.5)

Ważne

Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach gruntów leśnych.

Co jeśli wytniemy drzewo niezgodnie z UPUL lub decyzją starosty?

Wycinka drzew niezgodna z UPUL lub z decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej stanowi wykroczenie z art.158, paragraf: 1,2 Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

Źródło: Nadleśnictwo Sucha, własne