Wycinka samosiewu może być problematyczna w zależności od tego, na jakiej działce chcemy tego dokonać. W przypadku nieruchomości rolniczych zasadniczą kwestią będzie cel wycinki drzew lub krzewów.

Wycinka drzew – czym jest samosiew?

Samosiew to nic innego jak częściowe odnowienie lasu wykorzystujące zjawisko naturalnego obsiewu, czyli kiełkowania nowych drzew z nasion opadających na glebę. Naturalnie występuje w lasach. Często dotyczy też działek rolnych lub rekreacyjnych bezpośrednio przylegających do lasu, lub terenów zadrzewionych. Może też mieć miejsce na terenie działek budowlanych, ściśle przylegających do terenów leśnych.

Wycinka drzew – usunięcie samosiewu z działki budowlanej

Dziś każdy, kto chce wyciąć drzewo z własnej posesji, może tego dokonać, zgłaszając ten zamiar do gminy. O ile obwody drzew nie przekraczają wskazanych w przepisach objętości, nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat zgłoszenia i pozwolenia na wycinkę drzew. https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8603060,zmiany-2023-wycinka-obwod-drzewa-zezwolenie-zgloszenie.html Nie ma tu żadnych różnic, jeśli chodzi o pochodzenie drzewa. W taki sam sposób możemy je wyciąć, jeśli je posadziliśmy sami, jak w przypadku, kiedy byłby to samosiew. Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli mówimy o działce rolnej.

Wycinka drzew – usunięcie samosiewu z działki rolnej

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody, bez zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu czy zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa można usuwać zadrzewienia w przypadku przywracania gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Przepis ten ma na celu umożliwienie gospodarowania na gruntach rolnych, które były nieużytkowane i zarosły drzewami lub krzewami uniemożliwiając użytkowanie rolne. Posiadacz nieruchomości może więc je usunąć z nieużytkowanego gruntu w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych.

Za grunt rolny należy rozumieć całą nieruchomość rolną. Odstępstwo dotyczy tylko nieruchomości, które w całości są nieużytkowane. Nie jest więc dopuszczalne usuwanie zadrzewień na podstawie tego przepisu z nieruchomości, która w części jest już użytkowana, np. zadrzewień rosnących na miedzy na pastwisku, lub wzdłuż rzek, dróg — na gruncie rolnym, który w części jest już uprawiany.

Usunięcie samosiewu – kiedy potrzebne pozwolenie?

Usunięcie drzew i krzewów z gruntów rolnych w innym celu niż przywracanie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (przeznaczonych pod uprawy), może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, o ile nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych, uprawniający do ich usunięcia bez wymaganego zezwolenia.

W razie wątpliwości czy dane zadrzewienie obejmuje przedmiotowe odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wskazane jest zwrócenie się z prośbą o opinię do właściwego urzędu gminy.

Wycinka drzew — las a może zadrzewienie?

W przypadku, gdy do czynienia będziemy mieć z usuwaniem dużej liczby drzew z nieruchomości, kluczowe będzie rozstrzygnięcie, czy zbiorowisko przeznaczone do usunięcia jest lasem, czy zadrzewieniem.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, lasem jest przede wszystkim grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym. Definicja ta nie odnosi się do zapisów ewidencji gruntów i budynków.

Niemniej ewidencja może stanowić podstawę ustalenia, czy dane zbiorowisko jest lasem. Nie oznacza to jednak, że o tym, czy mamy do czynienia z lasem decyduje organ prowadzący ewidencję. Z uwagi przytoczoną definicję lasu, najistotniejszym jest stan faktyczny, tj. czy mamy do czynienia z gruntem o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokrytym roślinnością leśną.

W niektórych przypadkach, przed usunięciem drzew na powierzchni powyżej 0,1 ha, należy uzyskać decyzję środowiskową.