Obrońcy środowiska nie mogą zarzucać burmistrzowi wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji, skoro została ona wydana na podstawie rzetelnych ekspertyz.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację stowarzyszenia ekologicznego, które domagało się unieważnienia decyzji burmistrza gminy sąsiadującej z obszarami chronionego krajobrazu. Spór dotyczył budowy farmy wiatrowej. Inwestor specjalizujący się w takich przedsięwzięciach wystąpił do samorządu o wydanie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Do dokumentacji dołączono raport przygotowany na koszt firmy przez rzeczoznawcę mającego wymagane kwalifikacje. Jednocześnie samorząd poinformował mieszkańców o prowadzeniu postępowania dotyczącego wpływu na środowisko planowanej budowy. Ze względu na to, że w postępowaniu udział wzięło ponad 20 stron, burmistrz wydał w tej sprawie obwieszczenie, które zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu miasta, stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń sołectw. Dodatkowo przy wydawaniu decyzji uwzględniono wyniki konsultacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz Państwowym Inspektoratem Sanitarnym.
Reklama

Reklama
Ekolodzy zakwestionowali decyzję włodarza gminy. Uznali, że elektrownie wiatrowe będą mieć negatywny wpływ na ekosystem. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, które odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji. Stowarzyszenie odwołało się do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Sędziowie po zbadaniu sprawy uznali, że decyzja została wydana zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). WSA zwrócił także uwagę, że skarżący, kwestionując raport przygotowany przez inwestora, nie przedstawili innej analizy specjalistycznej – negującej ustalenia zawarte w dokumencie wykonanym na zamówienie inwestora.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II OSK 2700/13.