Unia Metropolii Polskich (UMP) chce zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Uważa, że obecne regulacje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych i utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku są niewystarczające. UMP postuluje zmianę zasad usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży oraz podawania alkoholu.
Obecnie rada gminy ustala je w drodze uchwały. Zdaniem unii samorządy powinny mieć możliwość dokonywania oceny zagęszczenia takich punktów na swoim obszarze. Podkreśla, że miejsca, gdzie sprzedaje się takie napoje, powinny być limitowane, szczególnie na terenie osiedli znajdujących się w centrach miast. Uważa także, że gminy powinny mieć możliwość odrębnego kształtowania zasad usytuowania np. barów (w tym hotelowych), gdzie alkohol jest spożywany.
Unia Miast Polskich postuluje także zwiększenie uprawnień gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Powinny one mieć możliwość wydawania opinii także na podstawie posiadanej przez jej członków wiedzy, bieżących statystyk i aktualnych badań społecznych. Obecnie opinia komisji jest wiążąca tylko w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyłączeniem piwa) z uchwałami gminy. Zdaniem UMP także policji powinna mieć możliwość opiniowania miejsc sprzedaży alkoholi. Propozycje UMP mają zostać omówione podczas posiedzenia Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.