Gospodarowanie nieruchomościami przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW) nie będzie już mogło być uważane za prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji gminy nie powinny już obciążać agencji najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości, traktując te ostatnie jako związane z działalnością gospodarczą.

Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który wczoraj został przyjęty przez rząd.

Projektowane regulacje przewidują wyraźne oddzielenie przypadków prowadzenia przez AMW działalności gospodarczej, która ma wynikać z potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, od realizowanych przez tę agencję zadań własnych dotyczących gospodarowania i obrotu mieniem. Konieczność takiej zmiany w przepisach MON uzasadnia niekorzystną dla agencji interpretacją obecnych regulacji przez niektóre gminy i sądy. Niejednokrotnie uznają one bowiem, że wykonywanie przez AMW zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej (mimo że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i gospodarowanie mieniem to dwa odrębne zadania agencji). To zaś, jak wynika z uzasadnienia, rodzi niekorzystne skutki finansowe dla agencji na gruncie podatku od nieruchomości. Część gmin w Polsce dąży bowiem do obciążenia AMW najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości, uznając jej nieruchomości za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że takie stanowisko gmin spotykało się z akceptacją samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych. – Rozpatrując odwołania agencji, wydawały niekorzystne dla niej wyroki, przyjmując wykładnię przepisów tożsamą z tą, którą prezentowały gminy – wskazano w projekcie. Podkreślono przy tym, że intencją nowelizacji nie jest zwolnienie AMW z podatków na rzecz samorządów, lecz spowodowanie, aby koszty z tego tytułu były ponoszone w wysokości zgodnej z przeznaczeniem nieruchomości, którymi ona włada.

Projekt przewiduje też rozwiązania, które mają na celu efektywniejszą realizację zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Nowe regulacje umożliwią m.in. zakup przez agencję sprzętu wojskowego i usług z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła też prowadzić inwestycje na terenach wojskowych przy pomocy utworzonych przez nią tzw. społecznych inicjatyw mieszkaniowych. ©℗