Jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot starający się o rządowe wsparcie musi zadeklarować trwałość inwestycji w nieruchomość nawet na 15 lat. Wcześniej wystarczyło 5 lat. Trzeba o tym pamiętać, składając wnioski w tegorocznym naborze, który potrwa do 8 czerwca.

16 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Znowelizowało ono rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.

W założeniu zmiany mają odformalizować i usprawnić procedurę dotacyjną od etapu wstępnego po etap końcowy, rozliczeniowy. Warto przypomnieć, że docelowo wsparciem w formie dotacji rządowej może być objęta szeroka grupa placówek, np. przedszkola, szkoły, w tym zespoły szkół. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Jak podano, dzięki zmianom podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa będą składały mniejszą liczbę dokumentów, w związku z czym proces weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu będzie przebiegał sprawniej niż dotychczas.

Zaostrzenie wymogów

Jedną z bardziej istotnych jest zmiana w par. 4 pkt 14 rozporządzenia. Wymaga on, by w treści wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu wskazać „deklarowany termin trwałości inwestycji lub remontu, z tym że nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości ‒ nie krótszy niż 15 lat”. Wcześniej ten sam punkt mówił, że trzeba podać „deklarowany termin trwałości inwestycji, z tym że nie krótszy niż 5 lat ‒ w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy (o finansowaniu zadań oświatowych ‒ red.), związanej z zakupem nieruchomości, budową lub dostosowaniem obiektu lub zakupem wyposażenia, a także inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy”.

Jeszcze dwa tygodnie na składanie wniosków

Obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków na dotacje, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (czyli na inwestycje związane z zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek oraz ich wyposażeniem lub remontem). Co do zasady składa się je do 30 kwietnia każdego roku, jednak w tym roku na mocy rozporządzenia nowelizującego z 24 marca 2023 r. termin ten uległ przesunięciu: wnioski należy złożyć w terminie od 8 maja do 8 czerwca (nowo dodany par. 19a rozporządzenia). ©℗

Nowelizacja zaostrzyła więc warunki uzyskania dotacji w przypadku zakupu nieruchomości ze środków dotacji. Wydaje się, że wydłużenie do minimum 15 lat terminu trwałości inwestycji lub remontu to rozwiązanie słuszne w sytuacji, gdy podmiotom prowadzącym wyżej wymienione placówki oświatowe są przekazywane bezzwrotne środki w formie dotacji celowej. Zakup nieruchomości to kosztochłonne wydatki, które muszą mieć adekwatne uzasadnienie w kontekście prowadzenia określonej działalności edukacyjnej w odpowiednio długiej perspektywie czasowej.

To nie koniec zmian. Zmieniono również treść pkt 8 w par. 4 rozporządzenia. Do tej pory wymagał on, by inwestor przedstawiał we wniosku: „8) planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu, a w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz remontu ‒ także opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki”. Po zmianach wymagany jest: „8) planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu zawierający kosztorys szczegółowy i ogólny inwestycji oraz deklarowany termin realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu, a w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz remontu ‒ także opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki”.

Uproszczenia

Są też uproszczenia. Z elementów składowych wniosku o przyznanie dotacji celowej usunięto konieczność podawania:

  • nazwy banku i numeru wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej;
  • deklarowanego terminu realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejności i terminów realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu.

Ponadto par. 6 rozporządzenia zyskał nowe brzmienie: „Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d, pkt 2 lit. a, c i j, pkt 3 lit. a i c–f, pkt 6 lit. b–e oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę, o której mowa w § 4 pkt 2. Minister może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia do wglądu oryginałów tych dokumentów”. Dla porównania: przed nowelizacją był wymóg przedkładania albo notarialnie poświadczonej kopii, albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Natomiast w par. 7 rozporządzenia wprowadzono nowy możliwy sposób składania wniosku „za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej – w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie”.

Z kolei w par. 10 zmodyfikowany został obowiązek informacyjny – minister ma powiadomić tylko o przyznaniu dotacji celowej, a nie jak dotychczas o przyznaniu/odmowie przyznania dotacji.

Sprawozdawczość

Zmiany dotyczą również obowiązków sprawozdawczych z realizacji zadania (par. 15 pkt 2 rozporządzenia). Zgodnie z jego nową treścią: „podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, składa:

1) sprawozdanie roczne, w przypadku niezakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

2) sprawozdanie końcowe, w przypadku zakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie 30 dni od dnia:

a) dokonania ostatniej płatności przez wnioskodawcę – w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości lub wyposażenia,

b) zakończenia inwestycji lub przekazania jej do użytku – w przypadku inwestycji związanej z budową lub dostosowaniem obiektu,

c) zakończenia remontu”.

To nie wszystko. Zgodnie z dodanym w par. 16 w ust. 3 zdaniem drugim „Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe może być wygenerowane za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej – w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie”.

►Czy nowe przepisy będą miały zastosowanie zarówno do jednostek publicznych, jak i niepublicznych?

Tak. Przepisy mają uniwersalne zastosowanie. W konsekwencji dotyczą organów prowadzących o różnym statusie prawnym, czyli różnych placówek. ©℗