W pierwszej kolejności należy się odnieść do przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o). W art. 52 ust. 15 u.f.z.o. postanowiono, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Z tej drugiej regulacji wynika zaś, że środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.