Maksymalnie 190 tys. zł mogą otrzymać podmioty ekonomii społecznej np. na zakup wyposażenia, remont czy wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Wnioski mogą składać do 16 lutego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie start programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2020–2025. Jest on skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, do których zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.) zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i organizacje pozarządowe. Zasady programu przewidują możliwość uzyskania wsparcia finansowego w trzech obszarach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
Pierwszy z nich to reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym obszarze można otrzymać środki na przeprowadzenie remontu lub adaptacji pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz szkolenia dla pracowników, którzy są zaangażowani w proces reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem. Drugi obszar to budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. W tym przypadku również można uzyskać pieniądze na zakup wyposażenia, ale także chociażby na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych. Z kolei trzeci obszar obejmuje wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W nim jest dostępne wsparcie np. na przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej, zakup wyposażenia i środków transportu, wdrożenie cyfrowej dystrybucji lub sprzedaży. Jednocześnie niezależnie od wybranego obszaru podmiot ekonomii społecznej powinien uwzględnić, jak zaplanowane przedsięwzięcie będzie się wpisywać w zieloną lub cyfrową transformację, i zdecydować się przykładowo na zakup samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.
Reguły programu zakładają, że kwota wsparcia udzielana w każdym z trzech obszarów będzie wynosiła nie mniej niż 100 tys. zł i nie więcej niż 170 tys. zł. Natomiast maksymalną kwotę 190 tys. zł będzie mógł otrzymać podmiot, który ma status przedsiębiorstwa społecznego przyznawany przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. lub który zobowiąże się do jego uzyskania w trakcie realizacji finansowanego przedsięwzięcia. Co istotne, z dotacji nie będą mogły skorzystać te podmioty, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne wsparcie finansowane ze środków EFS lub EFS+. Jednak od tej zasady są wyjątki i pieniądze z programu MRiPS będą mogły zostać przyznane m.in. wówczas, gdy od uzyskania wsparcia z UE do momentu złożenia wniosku upłynęło sześć miesięcy, gdy zostało ono rozliczone lub dotyczy innych zakupów niż wskazanych we wniosku.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 16 lutego za pośrednictwem generatora ofert, który został udostępniony na stronie internetowej www.kpoes.mrips.gov.pl. Ich rozpatrzenie nastąpi w ciągu czterech miesięcy od zakończenia naboru, a lista podmiotów ekonomii społecznej wraz z kwotą przyznanego wsparcia zostanie podana w serwisach resortu. Łączna kwota przeznaczona na program wynosi 200 mln zł, przy czym w obecnym naborze wniosków (są planowane kolejne) ma zostać rozdysponowane 100 mln zł. W programie obowiązuje też zasada, że podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w jednym naborze i tylko raz w całym okresie jego trwania może otrzymać wsparcie. Ponadto podmioty, które uzyskają dotację, będą zobowiązane do utrzymania poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od zawarcia umowy o jej przyznanie.©℗