Przypomnijmy, że do końca 2021 r. pieniądze za akcje ratownicze OSP były wypłacane zgodnie z uchwałami rady gminy wydawanymi na podstawie przepisów ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.). Natomiast od 1 stycznia 2022 r. starą ustawę zastąpiono nową – z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 ze zm.).
Problem w tym, że o ile wprowadziła ona takie same zasady przyznawania ekwiwalentów, to wraz z uchyleniem starej ustawy zniknęło umocowanie samorządów do wydawania uchwał ich dotyczących. Co za tym idzie – te dotychczasowe utraciły moc. Z kolei nowe przepisy przewidywały możliwość wydania nowych uchwał dopiero od 30 czerwca 2022 r., nowa ustawa nie zawierała również rozwiązań przejściowych. W efekcie powstała luka, konsekwencją czego było to, że część samorządów po prostu nie wypłacała świadczeń za udział w akcjach, które miały miejsce w I połowie 2022 r. (pisaliśmy o tym w DGP nr 198/2022 „Kłopotliwe ekwiwalenty dla strażaków ochotników”).