Planujesz wycinkę drzew z własnej nieruchomości? W większości przypadków wystarczy zgłoszenie tego faktu do gminy. Warto jednak pamiętać, że termin wycinki też jest ważny.

Wycinka drzew – zgłoszenie i pozwolenie

Dziś każdy, kto chce wyciąć drzewo z własnej posesji, musi zgłosić ten zamiar do gminy, o ile nie drzew nie przekraczają wskazanych w przepisach objętości. W przypadku większości gatunków nie mogą przekraczać 50 cm. Jeśli gmina nie będzie miała żadnych zastrzeżeń, po prostu wystarczy odczekać 21 dni i dokonać wycinki.

Warto pamiętać, że w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego obwód pnia nie może przekroczyć 80 cm, a w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – 65 cm.

Jeśli obwód drzewa wykracza poza normy, bezwzględnie należy uzyskać zezwolenie (wyjątkiem są cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat zgłoszenia i pozwolenia na wycinkę drzew.

Kiedy można dokonać wycinki drzew?

Co do zasady przepisy o wycince drzew nie wskazują, że powinniśmy dokonać jej z własnej działki w określonym czasie tj. np. jesienią. Pośrednio kwestię tę reguluje m.in. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Mówi ono wprost, że od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków. Zatem wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się, poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego danego roku.

Oczywiście przed wycinką wystarczy sprawdzić, czy na drzewie lub w krzewach, które chcemy wyciąć, nie chronią się zwierzęta, nie ma np. gniazd. Aby mieć pewność, można o to poprosić osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

Kwestie te regulują nie tylko przepisy, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek. Nikt nie powinien świadomie niszczyć siedlisk ptaków, nawet jeśli dokonuje wycinki z własnej nieruchomości.

Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzenia Ministra Środowiska w okresie lęgowym zakazane jest niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, a także niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, a nawet umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu, lub wychowu młodych.

Gniazdo na drzewie – co dalej z wycinką?

Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy od niej odstąpić do czasu uzyskania stosownego zezwolenia w postaci decyzji.

Warto zauważyć, że właściciel prywatnej posesji, który wycina drzewo z gniazdem, popełnia wykroczenie. Jeśli ktoś złoży zawiadomienie na policję w tej sprawie, np. sąsiad lub przedstawiciel organizacji proekologicznej, sprawa może trafić do sądu.

Źródło: własne, strona internetowa gminy Józefów, strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska